9 Understell

Bilmonterte lifter er normalt underlagt periodisk bilteknisk kontroll hos veimyndighetene. Det er derfor ikke kontrollørens oppgave å ta en kontroll på bilens allmenn tilstand. Tilhenger er ikke underlagt slik kontroll, og kontrollen bør derfor være litt bedre her. Dog må det presiseres at forhold som har med Lys, hjul, dekk, bremser o.l. (hvis liften har støttebein og ikke kan kjøres fremover fra plattform og/eller med plattformen hevet) ikke har noen praktisk innvirkning på selve løfteinnretningen. En tilhengermontert maskin hvor bremser og lys ikke fungerer kan godkjennes for bruk på lukket område, men mangel bør absolutt noteres på kontrollskjema slik at eier er bevisst på farene ved bruk og kan utarbeide en egen risikovurdering for bruken i aktuelt område.

Det kontrolleres at alle sikkerhetsbrytere, vater, transportlås og lignende som har direkte betydning for sikker bruk av liften fungerer, samt at liftens understell er stabilt og sterkt nok.

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.3 (Mekanisk styrke)

For spesielle krav for skinnegående personløftere, se NS-EN 280: 4.3.1.18

9-01 Ramme

Kontroller rammen for rust, tæring og andre skader.

Kontroller spesielt for innvendig rust i stålkonstruksjoner på maskiner eldre enn 5 år. Ved mistanke om rust når det ikke er mulig å inspisere visuelt bør det foretas en NDT måling av ståltykkelsen ved gitte tidsintervaller.
På enkelte lifter er tanker for drivstoff og hydraulikkolje en del av rammen, og må være fri for lekkasjer.

Kontroller at festebolter er intakte og tiltrukket og at motvekten ikke har sprekker og/eller avrivninger.

Om det finnes anhukersteder/løftepunkt på maskinen, skal disse være intakt og merket for denne oppgaven de er ment til (løfting eller stropping). Integrerte løftepunkt regnes ikke som løfteredskap og er ikke underlagt krav om egen godkjenning.

Kommentar til forskrift om utførelse av arbeid §13-1 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll: Løfteredskap omfatter ikke integrerte anordninger som inngår som konstruksjonsdel på selve lasten, som kan være løfteøye på en transformator, motor, betongkonstruksjon og lignende.

9-02 Antistatisk kabel

Kontroller at eventuell antistatisk kabel er tilstede og fungerer som forutsatt.

NS-EN 280: 4.8.6 Maskinen skal ha tilstrekkelig vern mot elektromagnetiske forstyrrelser for å sikre at den kan brukes trygt, som den skal, i de miljø den er forventet brukt. Det skal ikke oppstå farlige situasjoner når den blir utsatt for de nivå og typer forstyrrelser som produsent har godkjent den for. Produsenten av maskinen skal designe, installere og jorde utstyret og tilhørende enheter med hensyn tatt anbefalinger fra leverandøren av tilhørende enheter.

Eksempler på mulige feilfunksjoner som ikke skal forekomme på grunn av stråling i elektromagnetiske miljø forutsett av maskinprodusenten:

  • Uventet oppstart
  • Maskinen blir forhindret fra å stoppe hvis stoppkommando allerede er gitt
  • Resetting av nødstopp funksjon
  • En reduksjon i kapasitet for oppdagelse av feil
  • En forstyrrelse av enhver sikkerhets eller forriglings funksjon.
  • Overskridelse av sikker (redusert) hastighet til maskindeler.

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt.1.5.2: Maskiner skal være konstruert og bygd slik at oppsamling av potensielt farlig elektrisitet forebygges eller begrenses, eller være utstyrt med et system som leder bort den statiske elektrisiteten

9-03 Styrehjul/mekanisme/feste/sylindre

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

NS-EN280: 4.3.1.4 Kontrollstang på fotgjengerkontrollerte personløftere, og stenger for tauing skal være sikkert festet til understellet. Stengene skal ikke kunne løsne utilsiktet hvis det brukes låsesplinter i henhold til 5.3.1.3

NS-EN280: 4.3.1.5 Hvis kontrollstenger og stenger for tauing settes i vertikal posisjon (f.eks. med en krok) når de ikke er i bruk, skal det være montert en automatisk innretning som holder stengene på plass. Det skal ikke være mulig å løsne stengene utilsiktet.

Kontroller styrehjulenes kingbolter for uønskede bevegelser, slitasje i kingbolter og lager, ved å jekke opp maskinen og påvirke hjulene manuelt, samt kontroller at låsing av kingbolter er intakt, slik at de ikke kan falle ut.

9-04 Aksling/Utskyv/Sideskjørt/Pendel/bryter

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at utskyvbare akslinger fungerer i henhold til Produsentens anvisninger.

Dersom maskinen ikke har brytere på støttebein, har den muligens brytere på hjulaksling.

Dersom maskinen har uttrekkbare hjulakslinger, Kontroller at disse lett kan trekkes helt ut, og at endestopp hindrer akslingen fra å falle ut. Kontroller at låsmekanisme for akslinger i ytre/indre posisjon låser beinet skikkelig, og ikke kan slippe under bruk. Kontroller strammemekanismer. Akslinger må ikke kunne skli ut under sleping av liften.

NS-EN 280: 4.3.2.2.3

Personløftere utstyrt med nivellerende understell og/eller utvidbar struktur hvor stabiliteten av maskinen under bruk avhenger av kontroll eller låsing av nivelleringen, skal tilfredsstille følgende krav:

Personløftere type 1 (fremdrift kan bare skje med personløfteren i transportstilling.) hvor stabilitet er avhengig av å kontrollere eller låse nivelleringsmekanismen, skal en sikkerhetsinnretning i henhold til 4.11 forhindre utkjøring av løfte/bomseksjonen inntil nivelleringen av understellet og/eller over-seksjonen er positivt kontrollert til å være låst.

Personløftere type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.)og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.) hvor stabilitet er avhengig av å kontrollere eller låse nivelleringsmekanismen, skal det vises ved demonstrasjon at nivelleringen av understellet og/eller over-seksjonen forblir innenfor de grensene produsenten har satt når helningen som maskinen står i er innenfor de maksimalt tillate fra produsent. Sikkerhetsenheter som kontrollerer eller låser nivelleringen skal være i henhold til 4.11.

Hydraulikksylindere, hvis brukt som posisjons kontroll eller låsmekanisme, skal samsvare med 4.10.

Dersom maskinen har pendelaksling: Kontroller med maskinens bruksanvisning hvordan denne skal fungere og kontroller i henhold til dette. Det er normalt at vertikale lifter har brytere på pendelaksling som gjør at, dersom plattformen er hevet, skal ikke maskinen kunne kjøres når fremre og bakre aksling er i forskjellig posisjon (Bryteren aktivert, et hjul oppå en hindring). Pendelakslingen skal normalt være låst når plattform er hevet.

NS-EN 280: 4.3.2.3 Ekstra støtteben

Personløftere utstyrt med en eller flere oscillerende aksler, hvor stabiliteten på maskinen, når den er i bruk, er avhengig av systemer som kontrollerer eller låser den oscillerende akselen(e), skal tilfredsstille følgende krav:

Personløftere av type 1 (fremdrift kan bare skje med personløfteren i transportstilling.), et sikkerhetssystem iht. pkt. 4.11, som skal forhindre utplassering av utstående strukturer før oscillering av aksel(ene) er kontrollert eller låst.

Personløftere av type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.), det skal kunne vises ved fysisk test / demonstrasjon at helningsvinkel på chassis og bærende konstruksjoner ved kjøring i skråterreng med maksimal tillatt helning, er innenfor de grenser som er fastsatt av produsenten. Sikkerhetsutstyr som kontrollerer eller låser tilting skal være iht. 4.11.

Hydraulikksylindere som benyttes til posisjonskontroll eller låsing skal tilfredsstille pkt. 5.10

9-05 Hjul/Belter/trykk/mønster/bolter/skjermer

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at alle hjulmutterne er til stede, og at disse er montert og strammet som de skal. Kontroller hjulskjermer for skader, samt innfestningen av disse.

Kontroller felg og dekk for bulker/skader og kutt.
Kontroller at hjulringer og låser er hele og på plass.

Kontroller dekktrykk på samtlige dekk. Kontroller at alle dekkene har samme dimensjon og er av samme type (luftfylt/skumfylt/kompakte) Kontroller mønsterdybden på dekkene og vurder dette opp mot bruken av maskinen. Mønsteret bør ikke være under 3mm.

9-06 Hjullager/hjuloppheng/lager/tannhjul

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at det ikke er sprekker eller skader ved festepunkter for hjul og hjuloppheng.

Kontroller at alle hjullager er faste. Dette kan gjøres med et sideveis støt i hjulet når hjul er jekket opp, og alle bremser koblet fra. Løse lager gir da en stump lyd. Med hjulene jekket opp, spinn rundt hvert hjul mens du lytter etter ulyder. Hold oppe og nede og bend vekselvis til hver side. Dersom det er bevegelse/slakk må justering foretas. Lagrene skal strammes etter fabrikantens spesifikasjoner. Kontroller hjuloppheng for rust, skader og løse bolter/forbindelser.

Dersom maskinen har pendelaksling: : Kontroller sylinder og mekaniske innretninger. Kontroller også at evt. Bryter går i sitt tiltenkte spor.

9-07 Framdrift/motorer/mekanisme

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller fremdriftssystem og motorer for lekkasjer, skader, løse bolter. Elektriske/hydrauliske tilkoblinger kontrolleres. Motortilstand vurderes. Mekanisme/sylindrer for inn/utkobling av fremtrekk kontrolleres og funksjonstestes. Fremtrekket må ikke kunne koble seg inn under sleping av liften, eller kobles fra under bruk.

Forskrift om maskiner Vedlegg I pkt. 3.3.4: Gå manøvrerte maskiner skal ikke kunne kjøres uten vedvarende betjening. Maskinen skal ikke kunne settes i bevegelse av at motoren startes.

Styresystemet skal være konstruert slik at fare som følge av utilsiktede bevegelser er minst mulig. Særlig skal det tas hensyn til fare for:

  • Knusing, klemming pga. påkjørsel
  • Skade fra roterende verktøy.

Maskinens normale hastighet skal være tilpasset førerens ganghastighet.

Det skal ikke være mulig å aktivere verktøyet når maskiner, som kan utstyres med roterende verktøy, er satt i revers, med mindre maskinen er i bevegelse fordi verktøyet beveger seg. I det siste tilfellet skal hastigheten maskinen benytter når den går bakover, være slik at den ikke utsetter føreren for fare.

9-08 Tiltvakt

Kontroller tiltalarmen i henhold til produsentens spesifikasjoner. Mål og noter X og Y aksens verdi og kontroller at denne er i henhold til spesifikasjonene. Kontroller om giveren er riktig justert i forhold til liftens understell. Kontroller en eventuell innebygget tidsforsinkelse i giveren. Kontroller at alarmen fungerer som den skal, og at eventuelle reduserte hastigheter eller kutt av funksjoner fungerer som de skal.

NS-EN 280: 4.3.1.2: Alle personløftere skal være utstyrt med et varsel som gir et lett kjennelig visuelt eller akustisk signal for å varsle om at personløfterens chassis har nådd produsentens toleransegrenser for maksimal helningsvinkel.

På personløftere av type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.), skal varselet forhindre at chassis overskrider maksimal helningsvinkel fastsatt av produsent.

Når chassis har nådd maksimal helningsvinkel, og sikkerhetsutstyret (iht. NS-EN 280: 4.11.3) har blitt utløst, skal dette forhindre fortsatt kjørebevegelse i den angitte kjøreretningen. For kjøretøy-monterte personløftere av type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) kan denne stoppfunksjonen erstattes av en akustisk alarm.

Dette sikkerhetssystemet skal være beskyttet mot skade, utilsiktet forandring av innstilling og uautorisert adgang. (F.eks. plombert eller låst).

9-09 Parkeringsbremser/Frikobling/Auto-revers

Kontroller at parkeringsbremsen går inn, og holder maskinen når den står i ro.

Tilhengerlift: Kontroller at bremsene ikke legger seg på under rygging.

Kontroller at begge hjulene med parkeringsbrems har bremsene på når de står parkert. Dette kan gjøres ved å jekke opp maskinen eller kjøre ett og ett hjul opp på en tre-kloss slik at det andre hjulet er oppe fra bakken, og vri manuelt på hjulet. Det må verifiseres at brems virker på begge hjulene! Maskiner med mangler på bremser godkjennes ikke.

9-10 Bremser, sylindre/rør/wire/væske/lekkasjer

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller driftsbremser. Vurdere mekanismens funksjon, Bremseskiver/sko for slitasje, samt festingen av disse. Kontroller bremsevæsken for urenhet/alder. Bytt om nødvendig. Dersom maskinen har våte bremser, kontroller når olje sist ble byttet. Bytt denne i henhold til fabrikantens instruks. Dette er vanligvis 1 til 2 ganger årlig. Kontroller at tørre bremser ikke har urenheter/olje på bremseplater

Tilhengerlifter: Kontroller at påløpsbremsen fungerer tilfredsstillende. Se at draget ikke henger seg opp. Kontroller bremsestag, ståltau og evt. rør for skader og rust. Forhør deg om når bremsebånd og tilhørende mekanisme sist ble kontrollert og inspisert. Dersom dette ikke har vært gjort siste 12 måneder bør bremsetromlene demonteres og bremsene inspiseres. Ved slik inspeksjon, kontroller slitasjen på båndene, funksjonen til bremsemekanismen, samt at rengjøring må utføres. Kontroller samtidig tilstanden til hjul lagrene

NS-EN 280: 4.3.1.6 Alle personløftere skal være utstyrt med bremser som forhindrer uønskede bevegelser. Selvdrevne personløftere skal være utstyrt med bremser på minst to hjul på samme aksel, som koples inn automatisk hvis bremsekraften svikter, og skal være i stand til å stoppe personløfteren i samsvar med 4.3.1.10 og holde den i stanset posisjon.
Bremsene skal ikke være avhengige av hydraulisk eller pneumatisk trykk eller elektrisk kraft for å holdes tilkoplet.

9-11 Slepekrok/wire/mansjett/demper

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller slepekroken for skader og skjevheter. Kuleholderen skal være mellom 50 og 49,61mm innvendig diameter. Kontroller at låsmekanismen for trekk-kule låser som den skal. Kontroller at mansjetten på draget er intakt. Kontroller at katastrofewire sitter hvor den skal, ikke er skadet, og at den har endefestene intakt. Dersom maskinen ikke har bremser skal den ha en kraftig kjetting som katastrofewire.

Kontroller at støtdemper for brems er intakt, og at endefestene er i orden. Når kulekobling trykkes inn skal den komme automatisk ut igjen.

Forskrift om maskiner Vedlegg I pkt. 3.4.6: Maskiner som trekker eller blir trukket, skal ha tilhengerkobling. Denne skal være konstruert, bygd og festet slik at til-/frakobling kan skje på en lett og sikker måte. Koblingen skal være sikret mot utilsiktet frakobling under bruk.

Hvis det kan være stor vektbelastning på draget, skal det finnes egnede støtteinnretninger som har en anleggsflate som er tilpasset belastningen og underlaget.

9-12 Håndbrems/Nesehjul

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

Kontroller at håndbrems håndtak låses automatisk når den blir trukket til. Dersom denne er fjærbelastet, sørg for at den strammer skikkelig. Kontroller også for mekaniske skader.

Kontroller nesehjulet. Dette skal lett kunne sveives opp og ned. Kontroller at hjul er i orden og har nok lufttrykk. Kontroller at hjulet ikke kommer i klem under slep. Kontroller at eventuelle låsebolter er til stede og kan sikres. Kontroller at sveiven er i orden. Kontroller at nesehjulet har solid og helt feste.

Dersom maskinen har ekstra nesehjul for bruk ved fremtrekk av maskinen; sørg for at dette er intakt. Kontroller dekk for skader og lufttrykk. Kontroller opplagringen av hjulet.

9-13 Lys og reflekser

Kontroller at alle påmonterte lys virker, og at alle reflekser og lykteglass er intakt. Kontroller kabel til tilhengerkontakten for skader, samt at selve kontakten er i orden. Rens gjerne pinnene, og stram pinnene for bedre kontakt.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.