7 Plattform/korg

NS-EN 280: 4.6.11 Personløftere type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) skal være utstyrt med permanent mulighet for kommunikasjon (f.eks. trådløs intercom) mellom person i arbeidsplattform og fører.

NS-EN 280: 4.6.15 Arbeidsposisjonen skal designes slik at vibrasjonsdosen er så lav som mulig. Produsent skal beskrive verdier for vibrasjon i brukermanualen (se 6.1.1.2 I)

NS-EN 280: 4.6.16 Operatør i kurv/plattform skal være beskyttet mot å bli klemt over kontrollpanelet når plattformen er i bevegelse. Dette kravet kan bli oppfylt f.eks. ved at kontrollpanel i henhold til 4.7.1 

Forskrift om maskiner vedlegg I 6.1.1: (Mekanisk styrke)

Forskrift om maskiner vedlegg I 6.2: Plattformen skal som hovedregel være konstruert og bygd slik at personer som oppholder seg inne i den, har tilgang til betjeningsinnretninger som kontrollerer bevegelse oppover og nedover og flytting av plattformen horisontalt i forhold til maskinen.

Betjeningsinnretningene på plattformen skal kunne overstyre andre innretninger som styrer den samme bevegelsen, unntatt nødstoppinnretninger.

Betjeningsinnretningene for vertikale og horisontale bevegelser skal være holdeinnretninger, unntatt når plattformen er fullstendig lukket.

7-01 Nivelleringsgivere/Endebrytere/Vater

Enkelte maskiner kan betjene støttebein fra kurv, og har derfor vater for innretting av understell montert i eller synlig fra kurv.

Nivelleringsgivere (kvikksølvbrytere) skal testes om de retter opp kurven og/eller stopper bevegelser som forutsatt. Maskiner hvor nivellering ikke fungerer skal ikke godkjennes.

Forskrift om maskiner vedlegg I 6.3.2 (Fare for at personer faller ut av plattform)

NS-EN 280: 4.6.1 Helning på arbeidsplattformen skal ikke variere mer enn 5o fra horisontalt nivå, nivellering på chassis- eller sving-bevegelse av den utstående struktur (teleskoparm med kurv), eller på grunn av laster og krefter som påvirker operasjonen

 Manuell justering av plattformnivåer som overskrider 5o helningsvinkel skal bare være mulig når bomseksjonen er i parkert posisjon. Alternativt; på personløftere utstyrt med full-flow kontroll ventiler med kontrollspaker som er mekanisk forbundet til kontrollventilen, hvor disse kravene ikke kan bli oppfylt, skal det være en tilleggsfunksjon som beskytter mot en utilsiktet bruk av kontrollspaken.

 Forandringen i arbeidsplattformens arbeidsvinkel skal ikke overskride som opptrer ved senkning eller heving ved normal betjening.

 Nivelleringssystemet med unntak av hydraulisk nivelleringssystem iht. master-slave prinsipper skal innlemme et sikkerhetssystem iht. 4.11 som i tilfelle av feil i systemet holder arbeidsplattformen helningsvinkel innen maksimalt 5o.

Verifisering – gjennom design kontroll og funksjonstest.

Mekanisk nivelleringssystem som benytter parallelle stag eller spaker oppfyller dette kravet hvis de er designet for å tåle minst dobbelt så mye last som de blir utsatt for. For ståltau og kjeder se 4.5.2.1 og 4.5.3.1.

Verifisering – gjennom design kontroll.

Hydrauliske sylindre i nivelleringssystem skal oppfylle krav gitt i 4.10.2.

Verfisifisering – gjennom funksjonstest.

NS-EN 280: 4.6.12 Arbeidsplattformens bevegelse skal begrenses i forhold til bomstrukturen med mekaniske stoppere. Hydraulikksylindre oppfyller dette kravet hvis de er designet for formålet.

7-02 Feste/Stigtrinn/Dørk/Drenering

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller også stigtrinn for skader/ tilstedeværelse. Kontroller om dette kan brukes sikkert.

Kontroller at dørkplaten i kurv/plattform er av sklisikker type. (Treplate eller metallplate med riller) Kontroller at dreneringen er i orden, slik at det ikke legger seg vann/is på dørken. Kontroller sklisikring.

Kontroller åpninger i gulv.  (Kule med Ø15mm skal ikke falle gjennom)

NS-EN 280: 4.6.17 Utskiftbare arbeidsplattformer skal tilfredsstille følgende krav:

– Arbeidsplattformen skal være konstruert for å være sikkert festet til personløfteren, låst og forriglet.

– De sikkerhetsrelaterte delene av kontrollsystemet skal oppfylle forriglingsfunksjonen og tilfredsstille 4.11

– Grensesnittet skal være konstruert for å unngå ukontrollerte bevegelser av arbeidsplattformen i forhold til resten av personløfteren.

– Forriglingssystemet skal forhindre all kjørebevegelse av plattformen når den er tilknyttet, men ikke sikret til personløfterens struktur.

– Personløfterens kontrollsystem skal automatisk tilpasses til arbeidsplatt-formen, arbeidsradius, last på arbeidsplattform og lastens bevegelse.

NS-EN 280: 4.6.4 Gulvet i arbeidsplattformen inkludert ethvert stigtrinn skal være skli-resistente og selv-drenerende. Enhver åpning i gulvet eller mellom gulv og sparkekant eller port skal være dimensjonert for å hindre passasje av en kule på 15mm diameter.

NS-EN 280: 4.6.6 Når avstanden mellom bakken og gulvet i arbeidsplafformen i posisjon for entring av kurv overstiger 0,4m, skal personløfteren utstyres med en stige i henhold til Annex H. Trinnene skal være skli-resistente og være jevnt fordelt mellom nedre trinn og gulvet i arbeidsplattformen.

Annex H i NS-EN 280 omtaler krav til dimensjoner for stigtrinn og stiger. Dersom det er montert originale deler på personløfteren er det grunn til å tro at disse oppfyller krav i standarden.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.5.15: De delene av maskinen som der personer skal kunne bevege seg eller stå på, skal være konstruert og bygd slik at personene unngår å gli på, snuble i, eller falle fra disse delene. Dersom det er nødvendig, skal det være håndtak som er plassert i forhold til brukernes behov, og som gjør det mulig for brukeren å opprettholde en stabil posisjon.

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.8.2: Hvis personer har atkomst til plattformen, skal maskinen være utformet og bygd slik at plattformen står stille under av- og påstigning, særlig ved lasting og lossing. Maskinen skal være utformet og bygd slik at nivåforskjellen mellom plattformen og den betjente avsatsen ikke skaper fare for å snuble

7-03 Rekkverk/Port/oppheng/lukking

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at porten lukkes automatisk når den slippes, eller at den har tvungen lukking med microbryter på rekkverk. Se til at evt. bryter fungerer som den skal.

Kontroller førervern/rekkverk og eventuelt fingerklemlist for skader, bulker, deformasjoner og løse fester. Kontroller at avtakbart rekkverk er forsvarlig festet, at splinter for festing av dette er til stede, og at det enkelt kan monteres og demonteres.

Kontroller at sparkekant er intakt.

Maskiner som ikke oppfyller krav gitt her må ikke godkjennes.

NS-EN 280: 4.6.7 Håndtak, rekkverk eller lignende skal være montert for å gjøre det enkelt å klatre opp stigen til plattformen. Disse skal være plassert slik at man unngår at kontroller eller røropplegg brukes som håndtak eller trinn.

NS-EN 280: 4.6.8 Luker i arbeidsplattformen skal være sikkert festet slik at utilsiktet åpning ikke kan forekomme. Det skal ikke være mulig å åpne luker nedover eller ved å skyve dem til siden.

NS-EN 280: 4.6.9 På personløftere av gruppe B (lifter hvor vertikal belastning i kurv kan forekomme utenfor maskinens vippepunkt) type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) skal kontrollposisjonene designes slik at de reduserer risikoen for fang- eller klemskader på hendene til personen som betjener kontrollposisjonen til arbeidsplattformen.

På personløftere av gruppe B (lifter hvor vertikal belastning i kurv kan forekomme utenfor maskinens vippepunkt) type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.) skal midler være tilgjengelige for å redusere risikoen for fang- eller klemskader på hendene til personen som betjener kontrollposisjonen til arbeidsplattformen. (for eksempel hendler eller tilleggsrekkverk), tilgjengelige på en slik måte at de ikke påvirker maskinens funksjonalitet eller design.

NS-EN 280:2015 (Erstattet i 2022) hadde følgende formulering: 5.6.9 Det skal være montert beskyttelse som forhindrer skade på hendene til brukeren som kontrollerer maskinen, f.eks. når arbeidsplattformen beveger seg i nærheten av andre gjenstander.

NS-EN 280; 4.6.2Rekkverk skal monteres på hver side av hver arbeidsplattform for å forhindre at personell og materiell faller ned. Beskyttelsen skal være sikkert festet til arbeidsplattformen, og skal som et minimum bestå av et rekkverk som er minst 1,1 m høyt, en fotlist som er minst 0,15 m høyt og et mellomrekkverk som ikke er mer enn 0,55 m fra verken øvre rekkverk eller fotlist.

Ved inngangspartier til arbeidsplattformen kan fotlisten reduseres til 0,10 m. Beskyttelsesrekkverk skal være konstruert for å motstå en konsentrert kraft lik 500 N ganger det antall personer som arbeidsplattformen er beregnet for.

Disse kreftene skal være anvendt på det mest ugunstige punkt i den mest ugunstige retning med 0,5 m mellomrom uten å forårsake deformasjon av sikkerhetsrekkverket.

Dersom det er forutsatt at sikkerhetsrekkverket vil bli fjernet regelmessig skal festene bli gjenværende festet på sikkerhetsrekkverket til plattformen.

Arbeidsplattformen skal være utført i ikke brennbart materiale(r), det vil si materiale som ikke brenner etter at antenningskilden er fjernet.

Bevegelige rekkverk kan benyttes under forutsetning at de ikke kan åpnes utover, tilfredsstiller de ovenstående krav, og er sikkert festet til arbeidsplattformen med låseanordninger som er sikret mot utilsiktet opplåsing eller at de løsner.

Tiltak skal gjennomføres for å forhindre at arbeidsplattformen kan benyttes dersom sikkerhetsrekkverk ikke er i korrekt posisjon, f.eks. ved sikringsutstyr eller bevegelige rekkverk ved definerte tilfeller.

NS-EN 280: 4.6.3 Alle bevegelige deler av beskyttelsen som har til hensikt å gi adgang til arbeidsplattformen, skal ikke folde seg eller kunne beveges utover. De skal konstrueres for enten automatisk å returnere til stengt posisjon eller bli låst av en sikkerhetsinnretning som er iht. 5.11 for å forhindre betjening av personløfteren det er lukket og festet.

Utilsiktet åpning skal ikke være mulig.

Minimum åpning som har til hensikt å gi adgang til arbeidsplattformen skal være 420 mm bred.

På arbeidsplattformer med fikserte håndrekkverk skal åpning for å gi adgang til arbeidsplattformen ha en høyde på minst 920 mm og en bredde på minst 645 mm.

Glidende eller vertikalt hengslene midlertidige håndrekkverk skal være mulig å holde i åpen posisjon med en hånd mens en person entrer eller forlater plattformen.

NS-EN 280: 4.6.5 Kjettinger eller tau eller andre fleksible element skal ikke brukes som rekkverk eller port.

Forskrift om maskiner vedlegg I 3.4.5: Håndtak og trinn må være konstruert, bygd og innrettet slik at operatøren bruker dem instinktivt og ikke benytter betjeningsinnretningene for dette formålet

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.8.4: Dersom det er fare for at last kan falle av plattformen, skal maskinen være konstruert og bygd slik at denne faren forebygges

Forskrift om maskiner vedlegg I 6.4.1 (Fare for personer som befinner seg i eller på plattformen)

7-04 Utskyt/Kurvsving/motor/låsing

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at funksjoner går lett og at der ikke er slark og uønskede bevegelser. Kontroller at låsing av plattform fungerer i alle de gitte posisjoner.

7-05 Festepunkt for sikkerhetssele/nødline

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Maskiner produsert etter 2013 skal ha montert feste for sikkerhetssele i kurv i henhold til NS-EN 280: 4.6.14.

Maskiner produsert etter 2015 er kravet at dette festet ikke skal være montert høyere enn 750mm over gulvet i kurv/plattform NS-EN 280: 4.6.14 pkt.d.

Eventuell nødline som måtte være montert i kurv kontrolleres.

NS-EN 280: 4.6.14 Festepunkt for sikkerhetssele skal være montert.

Forankringsenhet(er), Ankerpunkt og mobile ankerpunkt skal være tilpasset bruken av personlig verneutstyr og sørge for at det ikke er mulig for riktig tilkoblet verneutstyr å løsne utilsiktet.

Forankringspunkt brukt som en del av sikringsutstyret skal oppfylle følgende krav:

Tilstrekkelig forankringspunkt skal monteres for det antall personer som er tillat i kurv/plattform.

Mer enn en person kan benytte samme forankringspunkt hvis det er dimensjonert for dette formålet.

For en enkelt person skal forankringspunktet kunne motstå en statisk kraft på 3kN uten å nå sin styrkegrense. For forankringspunkt beregnet for mer enn en person skal kravet multipliseres med antall personer. Dette styrke-kravet skal kun gjelde forankringspunktet og dets festepunkt i personløfteren i alle mulige retninger og skal ikke tas hensyn til ved stabilitetskalkulasjoner og test.

Eksponerte kanter og hjørner skal unngås enten med en radius på 0,5mm eller en 45o skråkant.

Være plassert ikke mer enn 750mm over gulvet i arbeidsplattformen.

NS-EN 280: 6.2.3 Hvert forankringspunkt for sikkerhetssele skal merkes med «kun festepunkt» og antall personer som kan være festet til det samtidig.

7-06 Nivellering/Sving

Kontroller funksjon for nivellering og sving av kurv. Nivelleringen og sving må skje med myke, jevne og kontrollerte bevegelser.

7-07 Dødmannsbryter/fotbryter

Kontroller funksjon og at den er lett å betjene. Skal bryte bevegelsen.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.