Innledning

Med mindre andre instrukser er gitt skal produsentens vedlikeholds instrukser følges under kontroll. Dette dokumentet retter seg mot sakkyndig kontrollør og er ment som en veiledning i hvordan en kontroll skal gjennomføres. Dette dokumentet omtaler ikke krav til sertifiseringsorgan, sakkyndig virksomhet, fagleder og sakkyndig kontrollør, men er et kvalitetskrav for den sakkyndige kontrollen. Punktene er basert på Standard for personløfter (NS-EN 280), relevante lover og forskrifter, produsentenes anbefalinger og kontrollørenes erfaringer. Dette vil være forskjellig fra maskin til maskin. Flere av kontrollpunktene er av generell karakter og er ikke uttømmende. Noen av kontrollpunktene er ikke anvendbare på alt utstyr. Kontrolløren skal påse at de kontrollpunktene som er anvendbare blir kontrollert i henhold til spesifikk bruksanvisning fra produsent.

Normer for kontrollomfang pkt.5.1: Hensikten med periodisk kontroll er å avdekke:

• Alle defekter eller modifikasjoner som virker inn på fortsatt sikker bruk av utstyret og som krever snarlig utbedring, enten umiddelbart eller til fastsatt dato.

• Andre defekter eller modifikasjoner som ikke virker inn på fortsatt sikker bruk av utstyret, men som kan gi fremtidige feil.

• Om et forsvarlig vedlikehold er gjennomført som har betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Normer for kontrollomfang pkt. 5.4: Kontrollen skal minimum inneholde følgende:

• En visuell kontroll av utstyret.

• Funksjonstest (se definisjon 2.10) for det sammensatte utstyret slik som det er installert og skal brukes.

Kontrollen skal vise at:

• Utstyret er i overensstemmelse med medfølgende dokumenter.

• Tidligere rapporterte defekter er utbedret eller at det er igangsatt utbedring.

• Påkrevet sikkerhetsutstyr er montert og fungerer korrekt.

• Beskyttelsesutstyr er montert, sikret og fungerer korrekt.

• Alle sikkerhetsmeldinger og andre nødvendige bruksinstruksjoner er riktig plassert og tydelig merket. Kontrollen skal også avdekke:

• Evt. skader, feil, skjevheter, modifikasjoner, eller andre defekter som kan påvirke sikker bruk av utstyret.

• Evt. skader, feil og andre defekter som kan forårsake fremtidige feil.

Kontrollen skal dokumenteres på egnet kontrollskjema (Attest for sakkyndig kontroll) som ivaretar punktene i de ulike kapitler/kategorier i dette dokumentet. Det skal tydelig fremgå av rapporten om videre bruk av maskinen er anbefalt eller ikke. Maskin som har feil som kan føre til farlige situasjoner skal ikke godkjennes for videre bruk før den er reparert.

Normer for kontrollomfang pkt.8: Dokumentasjon i kontroll-/avviksrapporten skal minimum inneholde:

• Arbeidsutstyret navn, type, nummer m.m.

• Opplysning om feil eller mangler.

• Navn på sakkyndig virksomhet og evt. godkjenningsnummer

• Kontrollen utført; dato, år

• Godkjent; dato, år.

• Neste periodisk sakkyndig kontroll og godkjenning innen; måned, år.

• Navn på den som har utført kontrollen • Underskrift av faglig leder eller annen bemyndiget person.

Når arbeidsutstyret er reparert etter sakkyndig kontroll, skal utstyret på ny verifiseres av sakkyndig virksomhet og godkjennes.

Sakkyndig kontroll skal utføres selvstendig, og det er ikke anledning til å reparere eller tilby reparasjon av utstyr før resultatet av kontrollen foreligger. Løpende vedlikehold kan ikke utføres av kontrolløren mens sakkyndig kontroll pågår

Dette dokumentet baserer seg på et tilhørende kontrollskjema med følgende alternativer for besvarelser:

  • Kontrollpunktet er funnet i orden.
  • Kontrollpunktet har en mangel som må repareres snarest mulig, men maskin er fortsatt godkjent for bruk (Etterfølges av egen kommentar til punktet, som beskriver mangel).
  • Kontrollpunktet har en mangel som må repareres før maskinen kan godkjennes for videre bruk (Etterfølges av egen kommentar til punktet, som beskriver mangel).
  • Kontrollpunktet er ikke aktuelt for gjeldende maskin.

Ved utfylling av kontrollrapport må det sørges for at alle felter i kontrollskjema fylles ut. Punkter som ikke er relevante merkes med dette alternativet. Tomme punkter skal ikke forekomme da dette sprer usikkerhet om hvorvidt punktet er kontrollert eller ikke.

Forskrift om administrative ordninger §8-7: Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid § 10-6, og er fullt forsvarlig montert, oppstilt og vedlikeholdt.

Den sakkyndige kontroll skal særlig omfatte:
a) Kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende,
b) Funksjonskontroll med passende last,
c) Kontroll av verneinnretninger,
d) Kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er tilstede.

Sakkyndig virksomhet skal dokumentere kontrollen og attestere at det er fullt forsvarlig å bruke arbeidsutstyret.

Forskrift om utførelse av arbeid §10-6: Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret. Ved bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr som er produsert og satt i omsetning før 1. januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at det kun brukes utstyr som er i samsvar med kravene i kapitlene 10, 18 og 19 i Forskrift om utførelse av arbeid (AT 703). Ved bruk av maskiner omsatt etter 1. januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at maskinen til enhver tid er i samsvar med helse- og sikkerhetskravene som gjaldt da arbeidsutstyret ble produsert og satt i omsetning.

Det tas forbehold om skrivefeil i hele dokumentet, inkludert sitater fra standarder, lover og forskrifter. En del av sitatene er forenklet til å inneholde det som er mest viktig for sakkyndig kontroll. Ikke alle punkt i NS-EN 280 er gjengitt, men mesteparten av kapittel 5 som omfatter sikkerhetskrav. For noen referanser er ikke innholdet gjengitt.

NS-EN 280; 5.1.1 Maskiner skal oppfylle sikkerhetskravene og/eller beskyttelsestiltak i NS-EN 280. I tillegg skal maskinen være designet i henhold til prinsippene i EN ISO 12100:2010 for relevante men ikke signifikante farer, som ikke er beskrevet i NS-EN 280

Produsentens krav til vedlikehold og reparasjon

Tolkning av regelverket ifølge brev fra arbeidstilsynet 19.08.2015, angående reparasjon av førerhytter, klargjør forholdet mellom produsentenes krav til vedlikehold gjennom bruksanvisningen og arbeidsgiver («arbeidsgiver» tolkes til å være den som eier og har vedlikeholdsansvar for maskinen)

Sitat: ‘Kravene i forskrift om maskiner gjelder for produsenten på det tidspunktet maskiner blir produsert og satt i omsetning eller når de tas i bruk. I utgangspunktet gjelder derfor ikke denne forskriften overfor arbeidsgiver når arbeidsgiver skal vedlikeholde maskinen. Unntak gjelder imidlertid i de tilfeller hvor arbeidsgiver foretar så vesentlige ombygginger av en maskin at maskinen etter ombyggingen fremstår som en ny maskin. Hvis maskinen er blitt vesentlig ombygd slik at man har bygd en ny maskin, skal arbeidsgiver sørge for at den nye maskinen blir samsvarserklært og CE­merket på nytt. I slike tilfeller vil forskriftens krav også gjelde for arbeidsgiver da denne blir å anse som produsent.

Som et utgangspunkt vil det å følge anvisninger i produsenters bruksanvisninger innebære at maskiner vil bli brukt og vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Utgangspunktet om å følge produsentens bruksanvisning kan begrunnes med at produsenten gjennom å ha produsert og risikovurdert maskinen er nærmest å si noe om hva som vil være sikker bruk og vedlikehold av maskinen. I de tilfeller hvor det foreligger bruksanvisning, og arbeidsgiver har disse tilgjengelig, finner Arbeidstilsynet det derfor naturlig at arbeidsgiver og arbeidstaker forholder seg til og følger brukerinformasjonen i bruksanvisningen. Vi viser f.eks. til forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 første ledd siste punktum hvor det går frem at

«Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.»

Arbeidsgiver kan imidlertid ikke være rettslig forpliktet til å følge bruksanvisningen fra produsenten til enhver tid. Dersom arbeidsgiver skulle være forpliktet til å følge bruksanvisningen til enhver tid vil produsentene i praksis få tildelt lovgiverrollen. Bruksanvisninger inneholder ofte også andre anvisninger enn det som er nødvendig for å ivareta sikker bruk og vedlikehold, og enkelte anvisninger vil ofte bære preg av proteksjonisme.

Arbeidstilsynet vurderer det derfor slik at arbeidsgiver må kunne velge andre metoder/fremgangsmåter enn det som fremgår av bruksanvisningen, så fremt kravene i lov og forskrift overholdes. Dette vil særlig være aktuelt hvor produsentens anvisninger går ut over det som er nødvendig for å overholde krav i lov og forskrift. Ved valg av andre metoder/fremgangsmåter vil arbeidsgiver imidlertid måtte dokumentere samsvar med kravene på annen måte enn å vise til at han har fulgt bruksanvisningen.

Arbeidstilsynet forutsetter derfor at andre metoder/fremgangsmåter må kartlegges og risikovurderes og dokumenteres på en slik måte at arbeidet, f.eks. en reparasjon av en maskin, blir utført på en forsvarlig måte slik at arbeidsutstyret opprettholder en teknisk god stand og at maskinen fortsatt vil være trygg å bruke. Videre følger det av forskrift om utførelse av arbeid § 10-6 at arbeidsgiver skal sørge for at maskiner som er omsatt etter 01.01.1995 er i samsvar med de helse- og sikkerhetskravene som gjaldt da utstyret ble produsert.’ Sitat slutt.

Endringer som blir gjort på maskinen må tilfredsstille de krav som gjaldt på det tidspunktet da maskinen ble produsert. Dersom endring ikke blir gjort slik det er beskrevet i bruksanvisningen må det foreligge dokumentasjon som kartlegging, risikovurdering og eventuelle tester/prøveresultater.

Definisjoner:

I dette dokumentet refereres det til følgende grupperinger og typer av personløftere (NS-EN 280: 1.4):

  • Gruppe A: Personløftere hvor vertikale krefter fra belastning i kurv/plattform, i alle plattform konfigurasjoner, med maksimal helling på understell spesifisert av produsent, alltid forekommer innenfor maskinens vippepunkt (Vertikallifter/sakselifter)
  • Gruppe B: Alle andre typer personløftere.

Innenfor disse gruppen er personløfterne gruppert inn i ulike typer avhengig av fremdriftsmetode:

  • Type 1: Fremdrift kan bare skje med personløfteren i transportstilling
  • Type 2: Fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.
  • Type 3: Fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.

Samsvarsvurdering.

Det er gjennomført samsvarsvurdering av denne rutine mot følgende regelverk:

RegelverkSist endretSamsvar Dato
FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid01.07.201605.08.2016
FOR-2009-05-20-544 Forskrift om maskiner04.12.201505.08.2016
FOR-2011-12-06-1360Forskrift om administrative ordninger01.07.201605.08.2016
LOV-2005-06-17-62 Arbeidsmiljøloven01.01.201605.08.2016
NS-EN 280:2013 A1 201501.07.201315.09.2015
NS-EN 280:2013 A1 201501.08.201512.01.2016
Normer for kontrollomfang21.08.200905.08.2016
Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet01.12.200105.08.2016

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.