2 Generelt

Forskrift om utførelse av arbeid §11 (Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr) + §12 (Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg)

2-01 Sveisekontroll/sprekker/bulker

Kontroller sveiser og tilhørende områder for sprekker, rust og lakkskader. Kontroller for bulker og skader i bærende konstruksjoner. Kontroller om stålet har vært varmet. Dersom det har det, be om papirer på hva som er gjort, slik at ansvarsforhold avklares.

Spesielt er innfestningen for støttebeina utsatt for sprekkdannelser og deformering. Kontroller i henhold til produsentens anbefalinger.

Følgende komponenter/deler sjekkes spesielt for sprekker, skader, korrosjon og lignende: sliteputer, glidere, støtteputer og lagring.

Kun bulker og sprekker i ikke-bærende konstruksjoner og deler som ikke har betydning for sikkerheten kan godkjennes, men skal uansett bemerkes.

Forskrift om maskiner §8-7 Den sakkyndige kontrollen skal særlig omfatte: a) kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet for vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende.

2-02 Renhold/smøring/serviceintervaller

Ditt helhetsinntrykk av maskinens renhold. Dann deg et inntrykk av hvordan smøre rutinene er for maskinen. Ved mistanker om dårlig smøring; Test ved å smøre en bolt; Dersom det kommer gammelt fett, luft, eller vann ut, rundt boltene, når niplene smøres, er dette indikasjoner på dårlige smørerutiner. Kontroller smørepunktene omhyggelig. Dersom maskinen har fått mangelfullt vedlikehold tidligere er disse punktene spesielt utsatt for slitasje.

Kontroller at smørenipler er intakte og tar imot smøring.

Manglende smøring kan føre til at maskin ikke blir godkjent dersom man mistenker skader/rust i komponenter med sikkerhetsmessig funksjon. Da må det kreves større reparasjon/kontroll/utskifting av gjeldende komponent.

2-03 Bolter

Eventuell ettertrekking av svingkrans/senteraksling i henhold til produsentens spesifikasjoner skal ha vært utført. Se maskinens tekniske manual for retningslinjer, samt moment diagrammer. Ta stikkprøver

Dette kan også gjelde andre bolter på maskinen, som f.eks. svingkrans i kurv.

Dersom man oppdager løse eller knekte bolter skal dette bemerkes og om nødvendig kreves utbedres før godkjenning av maskin.

2-04 Rust/Deksler/Låser

Kontrolle

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

EN280: 4.3.1.4 Kontrollstang på fotgjengerkontrollerte personløftere, og stenger for tauing skal være sikkert festet til understellet. Stengene skal ikke kunne løsne utilsiktet hvis det brukes låsesplinter i henhold til 5.3.1.3

EN280: 4.3.1.5 Hvis kontrollstenger og stenger for tauing settes i vertikal posisjon (f.eks. med en krok) når de ikke er i bruk, skal det være montert en automatisk innretning som holder stengene på plass. Det skal ikke være mulig å løsne stengene utilsiktet.

Kontroller maskinen for rustangrep. Angrep på hydrauliske komponenter bør ikke forekomme i vesentlig grad.

Maskinen skal ha beskyttelsesdeksler som forhindrer berøring av bevegelige og/eller varme deler i drivsystemet.

På tilhengermonterte maskiner må man være spesielt oppmerksom på rustangrep på understellet, og særlig i innvendige konstruksjoner.

Maskiner med dyptgående rust på bærende konstruksjoner og deler som har betydning for sikkerheten skal ikke godkjennes.

NS-EN 280: 4.3.1.12 For å forhindre at varme deler eller farlige deler av driftssystemet berøres av personer ved kontrollposisjonene, eller personer som oppholder seg ved siden av personløfteren på bakkenivå eller andre tilgangspunkter, skal det brukes sperrer eller deksler. Åpning eller fjerning av disse dekslene skal bare vøre mulig med innretninger som oppbevares på fullstendig lukkede og låsbare steder (f.eks. førerhus, oppbevaringsbokser), eller ved hjelp av verktøy som leveres med personløfteren.

Dette kravet gjelder ikke eksossystemet på kjøretøy som samsvarer med veitrafikkloven.

2-05 Kontrollpanel/førerplass

Kontroller spaker for slitasje og treghet. Kontroller at mansjettene rundt spakene er hele. Kontroller at spakene returnerer til nøytral posisjon når de slippes. Kontroller at eventuelle dødmannsgrep virker og/eller låser spaken i nøytral posisjon. Maskiner med spaker som ikke returnerer til nøytral posisjon, defekte låser eller dødmannsgrep som ikke fungerer, samt farlig slitasje godkjennes ikke. Defekte mansjetter bemerkes.

NS-EN 280: 4.7.7 Ved oppstart eller tilbakeføring av kraftforsyning etter svikt i kraftforsyningen, skal ingen bevegelser forekomme hvis det ikke er som følge av bevisst handling fra brukeren.

NS-EN 280; 4.7.4 Kontrollenhetene skal være plassert på arbeidsplattformen. Dette utelukker ikke et ekstra sett kontroller som styres fra bakken eller understellet. Det ekstra settet med kontroller skal være beskyttet mot uautorisert bruk, og kan brukes som nødkontroller (se 5.7.9).

NS-EN 280; 4.7.1 Personløftere skal være utstyrt med kontroller av en slik type at alle bevegelser bare er mulig når en kontroll aktiveres. Kontrollene skal automatisk gå tilbake til nøytral posisjon når de slippes. Kjørekontrollene i førerhuset på bilmonterte personløftere trenger ikke å være av denne typen.

Alle kontroller, spesielt fotstyrte kontroller, skal være konstruert slik at de ikke kan aktiveres utilsiktet. Fotkontroller skal ha sklisikker overflate og være lette å rengjøre.

Kontrollposisjonene skal plasseres slik at brukeren ikke er utsatt for fare fra bevegelige deler av Personløfteren.

NS-EN 280: 4.5.1.1 Kjøresystemet for løfte-strukturen skal være designet og konstruert for å unngå enhver utilsiktet bevegelse av løfte-strukturen.

Forskrift om maskiner Vedlegg I 1.2.2: Betjeningsinnretningene skal være:

Godt synlige, lette å kjenne igjen og med bruk av piktogrammer når det er formålstjenlig.
Plassert på en slik måte at de kan betjenes sikkert, uten nøling eller tap av tid, og uten fare for misforståelse.
Utformet på en slik måte at bevegelsen av betjeningsinnretningen samsvarer med den virkningen som utløses
Plassert utenfor faresonen, unntatt hvor det er nødvendig å ha visse betjeningsinnretninger, så som nødstopp eller en programmeringsenhet.
Plassert på en slik måte at betjening ikke representerer en tilleggsrisiko.
Utformet eller vernet på en slik måte at ønsket virkning bare kan oppnås ved en bevisst handling, dersom utilsiktet påvirkning kan medføre fare.
Utformet på en slik måte at forventede belastninger tåles, særlig gjelder dette nødstoppsinnretninger som vanligvis blir utsatt for betydelige belastninger.

Hvis en betjeningsinnretning er konstruert slik at flere forskjellige handlinger er mulige, dvs. at virkningen ikke er entydig, skal den virkningen som ønskes utløst, være tydelig angitt og om nødvendig bli bekreftet.

Betjeningsinnretninger skal være utformet i henhold til ergonomiske prinsipper slik at plassering, bevegelse og manøvreringsmotstand samsvarer med de operasjonene som skal utføres.

Maskiner skal være utstyrt med overvåkningsinstrumenter som er nødvendig for sikker bruk av maskinen. Operatøren skal ha mulighet til å avlese dem fra betjeningsplassen.

Fra hver betjeningsplass skal operatøren kunne forsikre seg om at ingen oppholder seg i faresonen, eller så skal styresystemet være konstruert og bygd slik at den ikke er mulig å starte opp så lenge noen oppholder seg i faresonen.

Hvis ingen av disse mulighetene kan anvendes før maskinen settes i gang, skal det gis et lyd- eller lyssignal.

Signalet skal være slik at utsatte personer har tilstrekkelig tid til å forlate faresonen eller kunne hindre at maskinen startes.

Om nødvendig skal maskinen bare kunne styres fra en betjeningsplass som er plassert på ett eller flere områder eller steder som er fastsatt på forhånd.

Dersom det finnes flere enn en betjeningsplass, skal styresystemet være utformet slik at det ikke er mulig å bruke mer enn en betjeningsplass om gangen, bortsett fra stopp og nødstopp.

Hvert betjeningssted på maskiner med to eller flere betjeningsplasser, skal ha alle nødvendige betjeningsinnretninger. Dette skal ikke medføre at operatørene er til hinder for hverandre eller setter hverandre i farlige situasjoner.

Forskrift om maskiner Vedlegg I 1.2.2:

Maskinen skal bare kunne startes ved en valgt aktivering av en betjeningsinnretning som skal brukes til det formålet.

Det gjelder også:

Når maskinen skal startes opp igjen etter et stopp, uansett årsak.

Når det skal foretas en vesentlig endring av driftsvilkårene.

Gjenstart eller endring av driftsvilkårene kan likevel skje ved en valgt aktivering av en annen innretning enn den fastsatte betjeningsinnretningen så framt det ikke fører til en farlig situasjon.

For maskiner som fungerer automatisk, kan start av maskinen, gjenstart eller endring av driftsvilkårene skje uten inngripen, hvis det ikke fører til en farlig situasjon.

På maskiner som har flere startinnretninger og operatørene av den grunn kan utsette hverandre for risiko, skal det monteres tilleggsinnretninger for å unngå slik risiko. Hvis sikkerheten krever at start og stopp skal skje i en bestemt rekkefølge, skal maskinen ha innretninger som sikrer at dette blir gjort i korrekt rekkefølge.

Forskrift om maskiner Vedlegg I 3.3.1: Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt. Ved behov skal passende innretninger hindre farer som skyldes utilstrekkelig sikt.

Maskinen skal være slik konstruert og bygd at det fra førerplassen ikke er noen fare for at føreren som transporteres med maskinen, kan komme i utilsiktet kontakt med hjul eller belter

Forskrift om maskiner Vedlegg I 3.3: Om nødvendig skal betjeningsinnretningene sikres mot uautorisert bruk.

Ved fjernstyring skal alle betjeningsenheter entydig angi hvilken eller hvilke maskiner som kan betjenes fra den aktuelle enheten.

Fjernstyringssystemet skal konstrueres og bygges slik at det kun påvirker:

Den aktuelle maskin

De aktuelle funksjoner.

En fjernstyrt maskin skal være konstruert og bygd slik at den bare reagerer på signaler fra de betjeningsenheter som er beregnet for maskinen.

Forskrift om maskiner Vedlegg I 3.3.1: Føreren skal fra førerplassen kunne aktivere alle betjeningsorganer som er nødvendige for å få maskinen til å fungere, med unntak av funksjoner som kun kan igangsettes uten fare ved bruk av betjeningsorganer anbrakt på et annet sted. Dette unntaket får særlig anvendelse på andre betjeningsplasser enn førerplassen som andre operatører enn føreren er tillagt ansvaret for, eller dersom det er nødvendig for føreren å forlate førerplassen for at manøveren kan skje uten fare.

Pedaler skal være slik konstruert, bygd og plassert at de kan betjenes sikkert og uten mulighet for forveksling. De skal ha en sklisikker overflate og være lette å holde rene.

Betjeningsinnretninger som styrer farlige bevegelser, skal automatisk gå tilbake til nullstilling eller annen forhåndsinnstilling når de slippes.

På maskiner som går på hjul, skal styreinnretningen være konstruert og bygd slik at støt mot styrehjulene ikke fører til plutselige bevegelser i rattet eller styrestangen, men dempes mest mulig.

Betjeningsinnretninger som blokkerer differensialsperren skal være konstruert og arrangert slik at sperren kan frigjøres når maskinen er i bevegelse

Forskrift om maskiner Vedlegg I 3.3.2: Motordrevne maskiner med førere på maskinene skal ikke kunne kjøres uten at føreren er ved betjeningsinnretningene.

Maskiner som under arbeid må bruke støttebein eller bom eller andre innretninger som øker maskinens normale plassbehov, skal være utstyrt slik at føreren lett kan kontrollere at disse står i en sikker stilling før forflytningen begynner.

Dette gjelder også alle andre deler som må stå i bestemte stillinger, om nødvendig være låst, for at forflytning kan skje uten fare. Hvis det ikke medfører andre farer, skal maskinen bare kunne forflyttes dersom ovennevnte deler står i en sikker stilling.

Maskinen skal ikke utilsiktet kunne settes i bevegelse mens motoren startes.

Forskrift om maskiner Vedlegg I 3.3.4: Gåmanøvrerte maskiner skal ikke kunne kjøres uten vedvarende betjening. Maskinen skal ikke kunne settes i bevegelse av at motoren startes.

Styresystemet skal være konstruert slik at fare som følge av utilsiktede bevegelser er minst mulig. Særlig skal det tas hensyn til fare for:

  1. Knusing, klemming pga. påkjørsel
  2. Skade fra roterende verktøy

Maskinens normale hastighet skal være tilpasset førerens ganghastighet

NS-EN 280: 4.3.1.15 Kontrollposisjoner på understellet eller på bakkenivå skal være plassert slik at brukeren har visuell oversikt over bevegelser som kan føre til farlige situasjoner. Dette gjelder spesielt kontrollposisjonene for kraftdrevne stabilisatorer som senkes ned til bakken og/eller felles ut til større bredde enn understellet.

Kjørekontroller som er fastmontert på understellet og brukes fra bakkenivå skal være plassert slik at brukeren står minst 1m fra den vertikale tangenten til hjul eller belter.

NS-EN 280: 4.3.1.16 Et eventuelt førersete skal utgjøre en stabil posisjon for føreren, og være utformet med tilstrekkelig hensyn til ergonomiske prinsipper. Setet skal være utformet slik at det reduserer overføring av vibrasjoner til brukeren til et lavest mulig nivå. Setefester må kunne stå imot alle belastninger som det kan bli utsatt for. Hvis det ikke er gulv under førersetet skal det være montert fothvilere dekket med anti skli-materiale.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.