6 Elektrisk system:

Maskin som har feil som kan føre til fare for elektrisk støt, uønskede og/eller samtidige maskinbevegelser, ustabil drift eller farlige situasjoner skal ikke godkjennes.

Manuelle maskiner, uten energitilførsel, med løftehøyde under 5 meter har unntak fra sikkerhetskrav.

NS-EN 280; 4.1.2 Fullstendig manuelle personløftere som har en løftehøyde til gulvet i plattform som ikke overstiger 5m (se 6.2.17) er unntatt fra alle sikkerhetskrav som ikke kan oppfylles uten energitilførsel.

NS-EN 280; 4.8.1 Elektrisk utstyr for personløftere skal oppfylle de relevante CENELEC standarder spesielt med kravene i EN 60204-1. Hvis personløfteren, grunnet spesielle forhold, brukes utenfor bruksområdene for de komponentene som er beskrevet i a-d nedenfor, hentet fra EN 60204-1: 2006, er det nødvendig med avvik, og produsenten skal treffe de nødvendige sikkerhetstiltak og / eller beskrive eventuelle driftsbegrensninger i brukermanualen:

  1. 4.3.3 DC forsyninger;
  2. 4.4.3 omgivelseslufttemperatur;
  3. 44.5 høyde;
  4. 13.4.3 sammenkobling til bevegelige deler av maskinen.

Forskrift om utførelse av arbeid §10-17:
Arbeidsutstyr skal være innrettet slik at det verner utsatte arbeidstakere mot direkte eller indirekte kontakt med elektrisitet.
Der arbeidet medfører at det oppstår statisk elektrisitet, skal denne fjernes ved jording, dersom det er fare for brann eller eksplosjon

NS-EN 280 Annex G: Tilleggskrav for trådløs fjernstyrte kontroller (radiostyring) og kontrollsystemer.
Trådløse styreenheter skal være designet iht. EN 60204-32:2008, 9.2.7 med følgende tillegg:

F.1 Generelt Senderen skal ikke sende dersom utstyr som skal hindre farlige bevegelser / bruk er aktivert.

F.2 Kontrollbegrensning

F.2.1 Aktivering av sender skal være indikert / vist på senderen, og skal ikke initiere noen bevegelse av personløfteren.

F.2.2 Mottakeren skal gi utgående kjøresignal til kontrollsystemet bare når den mottar de korrekte signalene til rett mottageradresse og korrekt kommando.

F.2.3 Hovedkontaktor skal kun bli strømsatt (f.eks. satt i på-stilling) ved mottak av minst ett korrekt mottatt kjøresignal uten at dette inneholder noen kjørekommando, men bli stående dersom dette signalet inneholder en kjørekommando.

F.2.4 For å hindre uønskede bevegelser etter enhver situasjon som har forårsaket at personløfteren har stanset (f.eks., svikt i krafttilførsel, bytte av batterier eller tap av signalstyrke) skal systemet ikke sende ut kjøresignaler som medfører noen bevegelse av personløfteren etter at fører har satt kjørekontrollen i av-posisjon for en passende tidsperiode, f.eks. at det har mottatt minst ett signal uten kjørekommando.

F.2.5 Når fjernkontroll ikke er valgt skal alle utgående kjørekommandoer for bevegelse av personløfteren fra styreenheten være frakoblet.

F.3 Stopp

F.3.1 Den delen av det trådløse styringssystemet som skal utføre stoppfunksjonen er en sikkerhetsrelatert del av personløfterens sikkerhetssystem, som definert i EN ISO 13849-1:2008, pkt. 3.1. Denne delen av det trådløse styringssystemet skal være designet til kategori «d» eller høyere for sikkerhetskategorier beskrevet i EN ISO 13849-1:2004, pkt. 4.5.

F.3.2 Kontrollsystemet skal initiere stans av personløfterens bevegelser dersom ikke noe gyldig signal er mottatt innen 0,5 sek.

F.3.3 Dersom mottager registrerer at status på kontrollsystemet ikke korresponderer med status på mottagerens utgående signaler, skal stoppfunksjonen i F.3.2 også frakoble (slå av) energitilførselen til personløfterens bryter. Dersom mottageren registrerer at status på kontrollsystemet korresponderer med mottakerens utgående signaler, kan frakobling av energi til personløfterens bryter bli forsinket opp til maks 5 min.

F.3.4 Dersom nødstoppfunksjoner av kategori 0, som beskrevet i EN 60204-32:2004 pkt. 9.2.5.4.2 forårsaker noen tilleggsrisiko, skal stoppfunksjonen være av kategori 1.

F.5 Bruk av mer enn en førerplass

F.5.1 Overføring av kontroll fra en sender til en annen skal ikke være mulig før den første senderen har blitt deaktivert ved en bevisst handling, spesielt designet for dette formålet.

F.5.2 Det skal gjøres tiltak for å forhindre at flere sendere / mottakerpar skal virke i overføringsområdet med uønsket gjensidig interferens. Krav beskrevet i F.5.2 skal være beskyttet mot utilsiktet eller uønsket endring.

F.6 Batteridrevne kjørepanelEtter at et varsel og krav beskrevet i EN 60204-32:2008, pkt. 9.2.7.6 (når senderbatterienes spenning blir så lav at pålitelig overføring ikke kan garanteres) skal senderen automatisk settes i låst av-stilling (f.eks. ved at mottakeren stanser alle personløfterens bevegelser og gjør hovedbryteren strømløs).

 F.7 Mottaker. Mottakeren skal tåle «Test Fh» (tilfeldig vibrasjon og bredbånd test) beskrevet i EN 60068-2-64.

F.8 Advarsler. Der personer kan ventes å være i nærhet av personløfteren eller deler av denne (f.eks. bevegelige personløftere eller svingende personløftere) og det foreligger risiko for at personell skal bli fanget, overkjørt etc. skal advarsler iht. krav i tillegg til de som er beskrevet i 7.2 være gitt.

 Personløfteren skal være utstyrt med:

a) en merking ved inngangen(e) til personløfteren som beskriver at personløfteren er utstyrt med et trådløst kontroll-/ styringssystem, og 

b) eller

1) en kontinuerlig visuell varsling mens et trådløst kontroll-/ styringssystem er i bruk, eller

2) et automatisk akustisk eller visuelt varsel før personløfteren settes i bevegelse.

F.9 Bruksanvisning

Produsentens bruksanvisning skal omfatte informasjon om installasjon for å sikre at når et trådløst kontroll-/ styringssystem er i bruk, dette ikke skal interferere med, eller bli interferert av andre systemer som er i bruk i det aktuelle området.

NS-EN 280: 4.8.5 Når nødvendig for å hindre vann inntrengning skal minste beskyttelsesgrad for kapsling være IP 54 i henhold til EN 60529. Produsenter skal ta høyde for alle forutsigbare forhold for bruk (f.eks. væsker andre enn vann) som kan gjøre det nødvendig med høyere beskyttelsesgrad.

6-01 Instrumentkontroll/timeteller/horn

Kontroller at alle instrumenter, kontroll-lys, timeteller og horn fungerer i henhold til spesifikasjonene.

Selvgående maskiner som kan kjøres med kurv hevet skal ha horn. Dersom dette ikke fungerer skal ikke maskin godkjennes.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.7 (Opplysninger og informasjonsutstyr)

NS-EN 280: 4.6.10 Personløftere type 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.) skal være utstyrt med en akustisk alarm (for eksempel horn) som betjenes fra kurv/plattform.

NS-EN 280: 4.3.1.7 Kjøretøymonterte personløftere skal utstyres med en indikator synlig fra kjøretøyets førerplass som skal varsle om noen av personløfterens komponenter ikke er i transportstilling.

6-02 Nøkkelbrytere/Nødstoppbrytere

Kontroller nødstopp iht. produsentens beskrivelse

Kontroller at nødstoppene henger inne, og at de ikke er skadet. Stoppbryteren skal frakople alle funksjoner og slå av energitilførselen til personløfteren.

NS-EN 280: 4.3.1.8 Personløftere skal være utstyrt med en innretning som hindrer uautorisert bruk (f.eks. låsbar startbryter).

NS-EN 280: 4.7.5 Personløftere skal være utstyrt med nødstopp-kontroller i henhold til EN ISO 13850 ved hver kontrollposisjon.

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 1.7.2: Nødstoppinnretningen skal:

Være lett gjenkjennelig, ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger

Stanse den farlige prosessen så raskt som mulig uten å resultere i tilleggsrisiko

Om nødvendig utløse eller gjøre det mulig å utløse visse bevegelser som innebærer vern

Når nødstoppinnretningen er aktivert, skal stoppfunksjonen opprettholdes ved at nødstoppinnretningen forblir i sperret stilling inntil den blir frigjort. Det skal ikke være mulig å sperre nødstoppinnretningen uten at stoppfunksjonen utløses. Innretningen skal bare kunne frigjøres ved en tilsiktet handling. Frigjøring av nødstoppfunksjonen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen, men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt.

Nødstoppfunksjonen skal være til rådighet og virke til enhver tid uansett driftsmåte.

Nødstoppinnretningene skal supplere andre sikkerhetstiltak og ikke erstatte dem.

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 1.2.2 (Betjeningsinnretninger)

Forskrift om utførelse av arbeid §10-9 (Start og stopp av arbeidsutstyr)

6-03 Spaker/mansjetter/potmeter

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

Kontroller brytere og hendler. Utette mansjetter fører til vanninntrenging som gir korrosjon, nedsatt funksjon i bryter, brudd/kortslutning og fastfrysing ved kulde.

6-04 Kontroll av feilmeldinger

Kontroller feilmeldinger som måtte være lagret i maskinens programvare (hvis relevant). Feilkoder her kan gi indikasjon på feil bruk eller tekniske mangler ved maskinen. Maskin vil normalt godkjennes for videre bruk uavhengig av funn i feilmeldinger

6-05 Brytere/mikrobrytere/releer

Kontroller visuelt at brytere med tilhørende ledninger er intakte, rene, tørre og fri for irr innvendig. Den mekaniske delen av bryteren kan med fordel være smurt med tynn olje vinterstid for å hindre fastfrysing. Kontroller at brytere bryter kjøringen av tilhørende bevegelser. Utføres i henhold til produsentens anbefalinger. Brytere uten funksjon skal blendes.

NS-EN 280: 4.11 inneholder kvalitetskrav til brytere og sikkerhetsinnretninger benyttet på personløftere. Dersom uoriginale deler er benyttet skal det sørges for at disse oppfyller disse kvalitetskravene ved å kontrollere med leverandør.

Kontroller eventuelle microbrytere. Se også over releer inne i betjeningsbokser/skap. Kontroller at de sitter fast, og er rene og funksjonsdyktige.

Kontroller kontaktorer/releer og eventuelle elektroniske kretskort for skader, fuktighet, irr og varmgang.

6-06 Elektrisk motor/feste/børster/rele/vern

Kontroller elektromotorer og fester av disse. Kontroller evt. børster i henhold til produsentens spesifikasjoner. Kontroller at kontaktor/startrele/hovedrelè er intakt og funksjonsdyktige. Kontaktflater skal ikke være brent. Kontroller også alle kabler for gnag, skader og løse forbindelser. Kontroller motorvern/sikring. Kontroller for jordfeil

Elektriske motorer prøves under start og stopp, samt med belastning.

Det skal ikke være:

– spenningsoverløp til gods fra elektriske motorer.

– synlig overslag.

– tegn til varmgang i kabeltilførsel.

– gnistdannelse fra elektriske motor under drift.

– antydning av oljelekkasje inn i elektriske motorer.

6-07 Kabelbaner/ledninger/koblinger

Kontroller alle kabelbaner for ytre skader, løse forbindelser og skarpe kanter.

Kontroller alle ledninger og koblinger for slitasje i gummi. Kontroller koblinger for rust, skader og andre svakheter. Kontroller at ingen kabler ligger i klem i noen posisjoner. På sakseplattformer er kabel til løst kontrollpanel i kurv spesielt utsatt for skader. Kontroller innfestninger/strekkavlastning.

Kontroller sleperingens tilkobling og innfestning.

NS-EN 280: 4.8.3 Kabler skal være fler-trådete når det kreves fleksibilitet, og skal være oljebestandige der det er nødvendig.

6-08 Batteri/Væske/Feste/lading

Batteriene kan fungere som motvekt. Spesielt for batterisakser. Kontroller at disse har rett vekt.

Kontroller væskenivået på batteriene.

Kontroller at sikringer er intakte, og har god forbindelse.

Kontroller at batteri og lader er rene og fri for irr.

Kontroller at batterikasse og at fester holder batteriene på plass.

Kontroller forholdet mellom syrevekt og spenning hvis du har mistanke om feil. Forholdet mellom syrevekt og spenning ubelastet: Syrevekt + 0,84 = Spenning på batteri som er i orden. Avvik mellom cellene må ikke overstige 4 streker.

Kontroller at lysdiodene på laderen fungerer som de skal.

NS-EN 280: 4.3.1.17 Batterier og beholdere på alle personløftere må være festet slik at det ikke kan oppstå bevegelse som kan føre til fare. Batteriet må være sikret slik at det holdes på plass hvis maskinen velter, for å unngå eventuell fare for brukeren som kan oppstå hvis batteriet løsner eller elektrolytt renner ut.
Batteriholder eller batterideksel må være utstyrt med passende ventilasjonshuller slik at det ikke oppstår farlige gasser på stedet det brukerne oppholder seg.

Forskrift om maskiner Vedlegg I pkt. 3.5.1: Batterier skal være innebygd i batterikasser. Kassene skal være konstruert og bygd slik at operatøren ikke utsettes for fare for sprut av elektrolytt. Det skal tas hensyn til forholdene ved velting og tipping rundt. Det skal ikke kunne oppstå gassansamlinger der hvor operatøren befinner seg.
Maskinen skal være konstruert og bygd slik at batteriet kan frakobles ved hjelp av en lett tilgjengelig innretning som er beregnet for dette formålet

6-09 Batterikabler/tilkobling/hovedbryter

Kontroller for løse forbindelser og skader, samt funksjonskontroll. Batterikabler og støpsler skal ikke ha gnag, skader, varmgang o.l. som kan føre til farlige situasjoner, kortslutning eller lignende. Kontroller hovedbryterens funksjon, at den er lett å betjene, kan sikres i avslått posisjon og at den kobler batterispenningen fra resten av maskinen..

NS-EN 280: 4.8.2 Det skal være montert en hovedbryter på et lett tilgjengelig sted. Det skal være mulig å sikre bryteren i avslått posisjon, ved hjelp av hengelås eller lignende, for å unngå uautorisert bruk.

Forskrift om maskiner Vedlegg I pkt. 1.6.3: Maskiner skal ha utstyr slik at de kan kobles fra hver enkelt energikilde. Slike innretninger skal være tydelig merket. De skal kunne låses dersom innkobling kan medføre fare for personer.

Utstyret skal også kunne låses dersom operatøren ikke har mulighet til å kontrollere at forbindelsen med energikilden fremdeles er brutt fra ethvert sted vedkommende har tilgang til.

Hvis maskinen har strømtilførsel via stikkontakt, er det tilstrekkelig å trekke ut pluggen. Dette forutsetter at operatøren fra ethvert sted hun har adgang til, kan kontrollere at pluggen fortsatt er trukket ut.

Etter at energitilførselen er brutt, skal det uten risiko for personer være mulig å lede bort restenergien eller energi som er lagret i maskinen.

Unntaksvis kan det tillates at forbindelsen mellom visse kretser og energikildene ikke brytes. Det gjelder for eksempel hvis det er nødvendig for å holde arbeidsstykker, ta vare på informasjon, belyse innvendige deler osv. I så fall skal det treffes spesielle tiltak for å verne operatøren.

Forskrift om utførelse av arbeid §10-16: Arbeidsutstyr skal være utstyrt med klart identifiserbare innretninger for utkobling av energitilførselen. Ny tilkobling skal først kunne skje når det ikke lenger foreligger fare for arbeidstakerne.

NS-EN 280: 5.8.4 Batteriene skal være beskyttet mot skade som følge av kortslutning og mot mekaniske skader. Frakopling (isolering) av batteriet, dvs. ved å avbryte strømføringen (f.eks. ved lading) skal være enkelt og skal ikke kreve bruk av verktøy.

6-10 220V Støpsel/Stikkontakt, kurv

Kontroller at støpsler og evt. stikkontakt i kurv er i orden og uten skader. Kontroller at alle elektriske forbindelser har god kontakt og at kabler/ledninger er forsvarlig festet og fri for skader. Kontroller for skade på deksler og varmgang i kabler.

NS-EN 280: 4.3.1.19 Midler skal være tilgjengelig for å koble personløfteren trygt fra enhver ekstern kraftkilde (se 5.8.2)

6-11 Bevegelsesalarm

Dersom maskinen har påmontert bevegelsesalarm, skal denne fungere. Kontroller at denne er intakt, og at alarmen kan høres gjennom eventuell bakgrunnsstøy på arbeidsstedet.

Varslings- og signalinnretninger skal være konstruert slik at ikke alle kan settes ut av funksjon utilsiktet.

Maskin som har utkoblet eller dempet alarm skal ikke godkjennes.

Forskrift om maskiner Vedlegg I pkt. 1.7.2: Produsenten skal sørge for å utarbeide og utstyre maskinen med advarsler, herunder varslingsinnretninger, når det til tross for de tiltak som er truffet, for å oppnå sikker konstruksjon, vernetiltak, samt ytterligere forebyggende tiltak, fortsatt er risiko til stede.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.