1 Dokumentasjon/Skilt

Forskrift om maskiner Vedlegg I 1.7.3 (Merking av maskiner) + 1.7.4 (Bruksanvisning) + §14 (Mangelfull eller ulovlig CE-merking)

Forskrift om utførelse av arbeid Kap.13 (Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll)

Forskrift om Administrative ordninger §8 (Krav til sakkyndig virksomhet)

Normer for kontrollomfang pkt. 5.3: Følgende dokumenter skal kontrolleres av en sakkyndig virksomhet:

• Identifikasjon og generell beskrivelse av utstyret, inklusiv utstyrets oppstilling.

• Instruksjonsmanualer

• Spesifikke instruksjoner for installasjon vedlikehold og bruk

• Sikkerhets og vedlikeholds loggbøker der dette kreves.

• Attest fra siste periodiske sakkyndige kontroll.

• Andre relevante spesielle kontrollrapporter.

Normer for kontrollomfang pkt. 5.4: Sakkyndig virksomhet skal forvisse seg om at dokumentene for utstyret som skal inspiseres, er tilgjengelige.

Normer for kontrollomfang pkt. 9: Eier skal oppbevare arbeidsutstyrets dokumenter så lenge det er operativt. Slike dokumenter kan være;

• Samsvarserklæring eller attest

• Kontroll-/avviksrapporter

• Instrukser for bruk, drift og vedlikehold.

• Produsentens beskrivelse av service, vedlikehold og kontroll.

Sakkyndig virksomhet skal oppbevare kontrolldokumentasjon i 10 år.

1-01 Serienummerplate

Kontroller at serienummerplaten er til stede, godt festet og lesbar.

Maskin kan ikke godkjennes med manglende eller uleselig serienummerplate.

AML §5-5 pkt.6: Maskiner og annet arbeidsutstyr .  skal, før det overdras eller utstilles, være forsynt med produsentens eller importørens navn og adresse, eller med annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 1.7.3: Maskiner skal ha merking som er tydelig og varig. Merkingen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Produsentens firmanavn og fulle adresse, og eventuelt navn og adresse på dennes representant,
 • Maskinens betegnelse,
 • CE-merking som angitt i vedlegg III,
 • Serie- eller typebetegnelse,
 • Eventuelt serienummer,
 • Byggeår, dvs. det år produksjonsprosessen ble avsluttet.

Det er forbudt å fremdatere eller tilbakedatere maskinen når CE-merkingen settes på

NS-EN 280: 6.2: En eller flere serienummerplater inneholdende følgende informasjon skal være permanent festet til personløfteren, på et lett synlig sted:

 • Produsentens fulle navn og adresse og evt. representant.
 • Maskinmodell og type
 • Serienummer/fabrikasjonsnummer
 • Produksjonsår
 • Egenvekt
 • Maksimal tillat belastning i Kg
 • Maksimalt antall personer + vekt i kurv/plattform.
 • For personløftere med forskjellig vektgrenser skal hver grense beskrives med maksimalt antall personer + vekt.
 • Maksimal tillat manuell kraft i Newton.
 • Maksimal vindhastighet i meter/sek
 • Maksimal tillat helningsgrad på understell.
 • Informasjon om hydraulikkforsyning dersom ekstern hydraulikkforsyning skal benyttes.
 • Informasjon om elektrisk energitilførsel dersom elektrisk energi skal benyttes.

1-02 CE-Papirer/Samsvarserklæring

Samsvarserklæring skal foreligge på norsk og den skal inneholde følgende:

Direktiv 2006/42/EF (eller nyere)

EN280 (Versjon). Det kan forekomme maskiner som ikke er godkjent i henhold til EN-280 og dermed ikke har denne referansen i samsvarserklæringen.

Kontroller at maskinen er CE merket. CE-merkingen skal være tydelig og godt synlig.

Maskin kan ikke godkjennes dersom den ikke er CE godkjent. Ved mistanke om at maskin ikke er CE godkjent skal den ikke godkjennes før samsvarserklæring foreligger og denne oppfyller ovenfor gitte krav. Manglende merking og/eller samsvarserklæring må erstattes innen rimelig tid.

Forskrift om maskiner §8 (Omsetning og levering av maskiner) – §10 (Prosedyre for samsvarsvurdering av maskiner) – §11 (Oppfyllelse av helse- og sikkerhetskrav ved CE-merking) – §12 (Forpliktelser for leverandører, virksomheter og private m.fl. som monterer maskiner) – §13 (Krav til utforming av CE-merket)  – §14 (Mangelfull eller ulovlig CE-merking) + vedlegg II (Erklæringer) – III (CE-merking)  – IV (Maskiner som skal følge prosedyre for samsvarsvurdering)

1-03 Brukerveiledning

Maskinens brukerveiledning skal være er tilgjengelig. Brukerveiledning skal være skrevet på norsk og utarbeidet av produsent. Dersom den er en oversettelse som er skrevet av importør eller andre, skal den være merket med en tekst som sier at dette er en oversettelse av den originale bruksanvisningen. Dersom det er montert ekstrautstyr på maskinen, skal det foreligge brukerveiledning for dette. Maskin skal ikke godkjennes før brukerveiledning foreligger.

AML §5-5 pkt.4: Med maskiner og annet arbeidsutstyr … skal det følge nødvendig og lett forståelig skriftlig bruksanvisning på norsk om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold

NS-EN 280:  6.1

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 1.1.2 c) (Prinsipper for integrering av sikkerhet) – 1.7.4 (Bruksanvisning) – 3.6.3 (Bruksanvisning) – 4.4 (Bruksanvisning)

For maskiner produsert etter 2015:

NS-EN 280:2013 + A1:2015 7.1.1.2 Bruksanvisning skal inneholde tekst om forhold hvor nødkretser skal forbli aktive, utkoplet eller ikke aktive.

Forskrift om maskiner §8-7 Den sakkyndige kontrollen skal særlig omfatte: kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er tilstede.

1-04 Dokumentert vedlikehold

Komplett og intakt Service- og vedlikeholds dokumentasjon skal foreligge. Sjekk at vedlikeholds journal er utfylt/forefinnes i maskin eller maskinkort. Maskin uten dokumentert vedlikehold kan godkjennes dersom maskinen fremstår som godt vedlikehold, men med anmerkning om at system for dokumentert vedlikehold må etableres.

En del maskiner har krav fra produsent om at inspeksjoner og utskifting av deler skal skje ved bestemte tidsintervaller (f.eks. 8 år). Kontrollør må undersøke om dette er utført ved å be om dokumentasjon på dette. Maskiner hvor dette ikke er utført skal ikke godkjennes med mindre fagpersonell har gjort en grundig skriftlig risikovurdering av at dette til ikke er nødvendig. En maskin hvor slikt vedlikehold f.eks. skal utføres hvert 8.år kan ikke godkjennes for bruk i år 9.

Forskrift om utførelse av arbeid kap.12 (Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg)

Forskrift om utførelse av arbeid 12-5: Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak slik at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt hvis det oppstår feil.
Arbeidsutstyr skal straks tas ut av bruk, hvis det oppdages feil som har betydning for sikkerheten og skal ikke brukes igjen før feilen er rettet opp

Forskrift om organisering og ledelse §10-4: Arbeidsutstyr og anlegg som er i bruk, skal underlegges regelmessig kontroll og vedlikehold slik at det er samsvar med bestemmelsene i forskrift om utførelse av arbeid, jf. § 10-6 første ledd. Når det er nødvendig, skal det utarbeides rutiner for kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg før bruk.

Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt. 1.6 (Vedlikehold)

Forskrift om maskiner §8-7 Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid § 10-6, og er fullt forsvarlig montert, oppstilt og vedlikeholdt.

1-05 Merking Panel/SWL/nød prosedyrer

Alle brytere/funksjoner/spaker skal være tilfredsstillende merket. All merking skal være på norsk, og lett leselig. Kontroller om annen merking fra leverandør er til stede, på norsk, og lesbar.

Kontroller eventuell merking av retning på understellet mot merking på spaker.

Maskin med mangelfull/uleselig sikkerhetsmerking skal ikke godkjennes før merking, tilsvarende som maskinen er levert med fra produsent, er montert.

NS-EN 280; 4.7.3 Retningen på alle personløfterens bevegelser skal være tydelig indikert på eller ved kontrollene med skrift eller symboler. Der det er mulig skal alle kontroller plasseres slik at virkemåten fremgår som logisk.

NS-EN 280; 6.2.2: Følgende informasjon skal være permanent og tydelig merket på hver arbeidsplattform på et lett synlig sted:

 • Maksimal tillat belastning i Kg
 • Maksimalt antall personer + vekt i kurv/plattform.
 • Maksimal tillat manuell kraft i Newton.
 • Maksimal vindhastighet i meter/sek
 • Tillate spesielle belastninger og krefter, hvis aktuelt.

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 1.7.3 (Merking av maskiner) – 3.6.1 (Skilter og varselsignal) – 3.6.2 (Merking) – 4.3 (Informasjon og merking)

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-21 (Eksplosjonsfare ved bruk av arbeidsutstyr) – 18.2 (Merking av arbeidsutstyr til løfting av last)

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.7.1: Opplysninger og advarsler på maskinen skal helst bestå av lett forståelige symboler eller piktogrammer. Alle skriftlige eller verbale opplysninger og advarsler skal være formulert på det eller de EØS-språk som snakkes i landet der maskinen blir omsatt eller tatt i bruk, og det skal på anmodning følge med en versjon på et hvilket som helst av de offisielle språk som operatørene normalt forstår.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.7.1.1: De opplysningene som er nødvendige for å betjene en maskin, skal være entydige og lett forståelige. De må ikke være så omfattende at det blir en belastning for operatøren. Dataskjermer eller andre interaktive kommunikasjonsmidler mellom operatøren og maskinen skal være lette å forstå og bruke

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.7.2: Produsenten skal sørge for å utarbeide og utstyre maskinen med advarsler, herunder varslingsinnretninger, når det til tross for de tiltak som er truffet, for å oppnå sikker konstruksjon, vernetiltak, samt ytterligere forebyggende tiltak, fortsatt er risiko til stede

Forskrift om maskiner Vedlegg I pkt. 6.5: Plattformen skal være forsynt med de opplysninger som er nødvendige for å ivareta sikkerheten, herunder: Antallet personer plattformen kan ta med, og maksimal tillatt arbeidsbelastning.

1-06 Sakkyndig kontroll – Forrige kontrolldato

Personløfteren skal et kontrollmerke som angir når forrige kontroll ble utført. Noter dato for forrige kontroll. Maskin skal ha oblat som gir informasjon om forrige kontroll. Dersom det er mer enn 12 måneder siden sist kontroll, bemerk dette her. Avvik fra kontrollintervallene gir normalt ikke grunnlag for ikke å godkjenne maskinen, men eier må gjøres oppmerksom på risikoen ved forsinket sakkyndig kontroll. Dersom det skal utføres sakkyndig kontroll ved andre intervaller enn 12 måneder må det foreligge en skriftlig risikovurdering for dette.

Tidligere kontroller på maskinen skal foreligge før kontrollen. Kontroller foretatt i utlandet gjelder ikke i Norge fordi det ikke foreligger avtale om gjensidig aksept av utførte sakkyndige kontroller innen EU / EØS-området da regelverk og utførelse er forskjellig fra ett land til et annet. En maskin som er godkjent i et annet land må ha en ny godkjenning når den kommer til Norge.

Første sakkyndige kontroll skal utføres 12 måneder etter at maskinen ble tatt i bruk første gang.

Eventuelle spesialkontroller skal også foreligge.

Se etter tegn på skader som er utbedret siden forrige kontroll. Dersom det har vært ulykker, hendelser eller omfattende reparasjoner skal maskinen ha hatt en spesialkontroll siden forrige kontroll.

Forskrift om maskiner §8-7 Sakkyndig virksomhet skal dokumentere kontrollen og attestere at det er fullt forsvarlig å bruke arbeidsutstyret.

Forskrift om utførelse av arbeid §13-4: Dokumentasjon av sakkyndig virksomhets kontroll, herunder attest for at det er fullt forsvarlig å bruke arbeidsutstyret, skal oppbevares på et hensiktsmessig sted slik at den kan vises offentlig myndighet på forlangende. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for sakkyndig virksomhet.
Dokumentasjonen skal følge arbeidsutstyret ved eierskifte.
Rutinene for sakkyndig kontroll skal gå frem av virksomhetens internkontrollsystem.

Normer for kontrollomfang pkt. 5.2: Intervallene mellom periodisk kontroller skall være i overensstemmelse med nasjonale eller internasjonale regler, spesifikke standarder eller kontraktaktuelle avtaler mellom sakkyndig virksomhet og bruker. Der hvor det ikke er definert intervaller, skal disse være 12 mnd. bortsett fra følgende: Andre intervaller kan bestemmes i forståelse med bruker/eier av utstyret ved at det tas hensyn til type utstyr, arbeidsmiljø, tilstand og vedlikehold.

Normer for kontrollomfang pkt. 8: Når arbeidsutstyr brukes utenfor virksomheten, skal dokumentasjon for den siste kontrollen medfølge. Dokumentasjon for sakkyndig kontroll, skal selv om denne finnes i elektronisk utgave, også foreligge tilgjengelig på brukerstedet. Dette for å sikre informasjon til føreren og underlette inspeksjon fra Arbeidstilsynet

Normer for kontrollomfang pkt. 9.1: Når arbeidsutstyret er godkjent skal det på et egnet sted merkes med kontrollmerke og/ eller med årets farge. Som kontrollmerke for personløftere skal benyttes oblat. Oblaten skal ha en størrelse og utforming som gjør den godt synlig ved inspeksjon. Av oblaten skal det fremgå:
• Identifikasjonsopplysninger
• Navn sakkyndig virksomhet
• Måned og år når kontrollen er utført eller neste gang kontroll skal utføres (måned og år).

Normer for kontrollomfang pkt. 6.2: Forhold som krever spesial kontroll er:

 • Hovedreparasjon som berører viktige deler av utstyret
 • Ulykker eller hendelser (f. eks. mekaniske eller strukturelle feil, brann, lynnedslag osv.).
 • Modifikasjon av eksisterende utstyr som ikke krever en ny samsvarserklæring.
 • Etter en periode hvor utstyret ikke har vært i bruk og som kan ha medført forfall på grunn av manglende vedlikehold under ugunstige miljøbetingelser.
 • Modifikasjon av et utstyrs miljøforhold som krever en ny samsvarskontroll av utstyrets operasjonelle sikkerhet.
 • Oppstilling konstruert av fabrikant men ikke testet i en førstegangs-kontroll eller en kontroll etter montering på et nytt sted.

Normer for kontrollomfang vedlegg 3: Tidspunkt for periodisk sakkyndig kontroll

Vedrørende beregning av når neste periodisk sakkyndig kontroll skal gjennomføres, må det utvises faglig skjønn. Matrisen under kan benyttes som hjelpemiddel.

Utstyret som gjennomgår førstegangskontroll, monteringskontroll eller periodisk sakkyndig kontroll.Neste kontroll og godkjenningsmåned
Utstyr som det ikke er krav til førstegangskontroll eller montasjekontroll før det tas i bruk.Neste periodisk sakkyndig kontroll/ Godkjenningsmåned blir beregnet fra den måneden arbeidsutstyret tas i bruk.
Utstyret gjennomgår periodisk sakkyndig kontroll og blir godkjent i den måneden som er oppgitt som kontrollmånedNeste periodisk sakkyndig kontroll/ Godkjenningsmåned blir beregnet fra kontrollmåneden
Utstyret gjennomgår periodisk sakkyndig kontroll og blir godkjent inntil 2 måneder før den måneden som er oppgitt som kontrollmånedNeste periodisk sakkyndig kontroll/ Godkjenningsmåned blir beregnet fra den oppgitte kontrollmåneden (den måneden hvor kontrollen kunne ha foregått).
Utstyret gjennomgår periodisk sakkyndig kontroll og blir godkjent mer enn 2 måneder før den måneden som er oppgitt som kontrollmåned.Neste periodisk sakkyndig kontroll/ Godkjenningsmåned blir beregnet fra den måneden da utstyret ble kontrollert og godkjent
Utstyret gjennomgår periodisk sakkyndig kontroll og blir godkjent senere enn den oppgitte kontrollmåneden.Neste periodisk sakkyndig kontroll/ godkjenningsmåned blir beregnet fra den måneden da utstyret skulle ha vært kontrollert og godkjent.
Utstyret gjennomgår periodisk sakkyndig kontroll og blir godkjent som følge av momenter nevnt i § 55 f.eks. ikke brukt siste 6 mnd. miljø, større reparasjoner, overbelastning..Neste periodisk sakkyndig kontroll/ godkjenningsmåned blir beregnet fra den måneden da utstyret ble kontrollert og godkjent

Forskrift om utførelse av arbeid §13-4: Sakkyndig kontroll skal utføres:

 • Hver 12. måned,
 • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for skade på liv og helse når det skal tas i bruk igjen,
 • Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll,
 • Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og
 • Etter større reparasjoner eller ombygginger.

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig.

1-07 Aktuelle servicemeldinger utført

Kontroller om det finnes servicemeldinger fra importør/produsent som berører denne maskinen, og om disse er utført. Leverandører sender som regel ut melding om påkrevde utbedringer direkte til eier av maskin. Dette kan være viktige meldinger om vesentlige mangler. Der er mange årsaker til at en slik melding ikke kommer frem til eier av maskin, eller ikke blir gjennomført i praksis. Dersom eier mangler oversikt over om slike meldinger er mottatt (dette kan være på grunn av uoversiktlig organisasjon eller lignende), eller maskinen har vært gjennom eierskifte må kontrollør kontakte importør for å undersøke om servicemeldinger er sendt ut.  Maskin som ikke har gjennomført pålagte servicemeldinger skal ikke godkjennes.

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.