3 Bruk/Belastningstest:

Belastningstest skal utføres i henhold til produsentens spesifikasjoner. Etter utført belastningstest kontrolleres alle kritiske sveiser på nytt.

NS-EN 280 beskriver ikke test ved sakkyndig kontroll men krever at produsentens brukerveiledning skal inneholde tekst om dette (NS-EN 280: 7.1.1.5) Produsentens anbefalinger skal derfor følges.

NS-EN 280; 6.1.4.2 Alle bevegelser med testlast skal utføres med akselerasjoner og retardasjoner som er hensiktsmessig for sikker kontroll av lasten. Når flere bevegelser med testlast skal utføres (f.eks. løfting, senking, sving og kjøring) skal de tiltenkte bevegelsene utføres hver for seg, og med tilbørlig hensyn til de minst gunstige posisjoner og at vibrasjoner fra foregående bevegelser har stilnet.

Når, med hensyn til varierende kombinasjoner av laster eller utlegg på en personløfter eller test med forskjellige testlaster er nødvendig, skal alle bevegelser uføres med testlaster unntatt der de minst gunstige forholdene i tilstrekkelig grad kan bli simulert ved en utførende test.

Ved belastningstesten skal personløfteren være på horisontal grunn og den forlengende struktur plassert i hver posisjon som frembringer maksimal belastning i alle bærende konstruksjoner på personløfteren.

Ved disse testene er det ikke nødvendig å simulere effekten av maks tillatt vindhastighet.

Ved overlasttesten skal bremsesystemet være i stand til å stanse og holde testlasten(e). Etter at testlasten(e) er fjernet skal personløfteren ikke vise tegn til noen varig deformasjon.

Forskrift om maskiner vedlegg I 4.1.2.3 (Mekanisk styrke)

Forskrift om maskiner §8-7: Den sakkyndige kontrollen skal særlig omfatte: c) kontroll av verneinnretninger

3-01 Max last/SWL

Max tillatt last i kurv/plattform bør føres opp på skjema for å dokumentere at kontrollørens oppfatning av maksimal tillat last stemmer med det som er beskrevet fra produsent.

3-02 Benyttet testvekt

Hvilken testlast som er benyttet under kontrollen bør noteres for henholdsvis bevegelsestest og stillestående test. Dette skal være i henhold til produsents spesifikasjon. Dersom produsent ikke har gitt retningslinjer for hvilken last som skal benyttes skal dette normalt være maksimalt tillat løftekapasitet.

Produsentens anvisninger følges. Finnes det mistanke under dynamisk prøving om at stabiliteten svikter, eller andre mistenkeligheter i konstruksjon, hydraulikk, støttebein eller vitale sikkerhetskomponenter kommer fram, skal ikke liften godkjennes

Forskrift om maskiner §8-7 Den sakkyndige kontrollen skal særlig omfatte: b) funksjonskontroll med passende last

3-03 Løfte-/Teleskop-/Jibb-/Nivellerings- Sylindre

Testes i henhold til produsents anvisning. Skal ikke sige og skal ikke ha slark i festelager.

Kontrollmetode kan være som følger:

 • Still opp maskinen på støttebeina, klar for løfting.
 • Legg maksimal belastning i kurv.
 • Kjør kurven til den posisjon som gir mest mulig belastning for sylinder.
 • Marker alle sylinderposisjon med et tusjmerke på sylinderstangen, et gitt antall cm fra pakkboks.
 • La kurven stå der i 15 minutter og registrer eventuelle endringer i avstanden mellom merket på stempelstengene og pakkboksen.

Hvor mye sig som eventuelt kan tolereres avklares med produsent. Normalt godtas ikke mer enn 3-5 millimeter sig i løpet av 15 minutter. På maskiner med rekkeviddebegrensning er det spesielt viktig å kontrollere sig på løftesylinder.

3-04 Svingkrans/bomfester

Testes i henhold til produsents anvisning.

Kontrollmetode kan være at man ser etter slark i krans ved kjøring med last i kurv kjørt helt opp, og fremprovoserte svingninger i bom. Det må ikke være ubehagelige svingninger med uønskede/uventede bevegelser.

Kontroller også bomfester for det samme. Vanligste årsak til slark er at mangelfull smøring har ført til innvendig rustangrep.

Maskiner med mer slark enn forventet godkjennes ikke.

3-05 Støttebein sig

Testes i henhold til produsents anvisning. Skal ikke sige.

Kontrollmetode kan være som følger:

 • Still opp maskinen på støttebeina, klar for løfting.
 • Marker alle støttebeinas sylinderposisjon med et tusjmerke på sylinderstangen, et gitt antall cm fra pakkboks.
 • Legg maksimal belastning i kurv.
 • Kjør kurven utover til den posisjon som gir mest mulig belastning for støttebein.
 • La kurven stå der i noen minutter og gjenta for hvert støttebein.
 • Roter kurven slik at belastningen kommer over hvert enkelt støttebein.
 • Parker kurven igjen og registrer eventuelle endringer i avstanden mellom merket på stempelstengene og pakkboksen.

NS-EN 280: 4.3.2.2.1 For personløftere som er konstruert for bruk med støttebein, skal støttebeina være i stand til å nivellere understellet eller løfte seksjonen til den er innenfor maksimalt tillat helling når den brukes i den maksimale skråningen tillat av produsent.

Hvor mye sig som eventuelt kan tolereres avklares med produsent. Normalt godtas ikke mer enn 3-5 millimeter sig i løpet av 15 minutter.

3-06 Plattform/Utskyt

Testes i henhold til produsents anvisning. Benyttet testvekt føres opp på skjema. Utskyt skal normalt kunne skyves ut og inn med maksimal vektbelastning og ikke få unormale nedbøyninger/deformasjoner eller lignende.

Maskiner med skadet/deformert eller ikke fungerende utskyt godkjennes ikke.

3-07 Løfting med last

Funksjonstester med passende last må gjennomføres for alle bevegelser. Da lasten kan være avgjørende for hastigheter og stopptid anses passende last å være tett opptil 100% av tillat last.

Funksjonstestene skal demonstrere at:

 a) personløfteren kan operere jevnt for alle bevegelser

b) alle verneinnretninger virker korrekt

c) maks tillatte hastigheter er ikke blir overskredet

d) maks tillatt akselerasjon og retardasjon er ikke blir overskredet

Ved overlasttesten skal bremsesystemet være i stand til å stanse og holde testlasten(e).

Det må kontrolleres at eventuelle brytere for forskjellig vindhastighet fungerer som tiltenkt.

Maskiner som ikke oppfyller punktene over skal ikke godkjennes.

NS-EN 280: 4.3.1.20 Personløftere type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.) skal være stabile ved kjøring på horisontalt underlag i alle arbeids konfigurasjoner.

NS-EN 280: 4.4.5 Det skal ikke være mulig å overskride følgende hastigheter:

0,4 m/s for å heve eller senke arbeidsplattform

0,4 m/s for teleskopering av bom

0,7 m/s for sving eller rotasjon (horisontal hastighet på det ytterste punktet av arbeidsplattformen målt ved maks rekkevidde).

NS-EN 280 Annex B: Det ble opprinnelig vedtatt at vindgrensene som skulle benyttes for personløftere skulle følge Beaufort Scale 6 etter å ha diskutert en rekke tidligere eksisterende standarder og opplevelsen av brukerne av personløftere. En betydelig reaksjon fra brukerne var at det representerte en naturlig grense; på dette nivået av vindhastigheten ble operatører klar over effekten fra vinden og var motvillige til å bruke maskinene.

Den sporadiske eller lokalt vanlig, forekomst av høyere vindhastigheter ble anerkjent og diskutert, men det ble ansett urimelig å forvente at alle personløftere skulle være utformet for ekstraordinære omstendigheter som var lett gjenkjennelig for operatør.

(Dette tok hensyn til det faktum at vindkrefter øker med arealet av vindhastigheten).

Det var enighet om at høyere vindhastigheter kom inn i kategorien «spesielle belastninger og krefter» (se NS-EN 280: 4.2.3.5), og kunne bli behandlet:

a) av produsentene som spesifiserer at høyere vindhastigheter var akseptabelt (se NS-EN 280: 6.2.1 j); eller

b) ved tiltak som for eksempel en reduksjon i antallet personer som er tillatt på arbeidsplattformen i disse betingelsene. De fleste produsenter brukte denne prosedyren, noe som gir riktige opplysninger i sine driftsbruksanvisninger. Denne tilnærmingen er i tråd med et krav om opplæring for operatører i direktivet for bruk av arbeidsutstyr (2009/104 / EF), artikkel 9.

3-08 Kjøring/styring, nedsenket/hevet

Selvgående: Hevet skal liften gå på sakte fart. Kontroller at hastigheten er i henhold til produsentens anbefalinger.

Kontroller at styringen fungerer tilfredsstillende. Kontroller at styrefunksjonen ikke påvirker kjøre/bremsefunksjonen. Enkelte maskiner har eget hydraulikk aggregat for styrefunksjonene.

Når en bomlift snur over 90 grader er noen maskiner utstyrt med en egen sikkerhets bryter som må holdes inne for overstyring av funksjonen slik at den kan brukes motsatt.

Maskin som har feil som kan føre til farlige situasjoner skal ikke godkjennes.

Forskrift om maskiner vedlegg I 1.3.2 (risiko ved brudd under drift) + 6.3.1 (Fare som følge av plattformens bevegelse)

NS-EN 280: 5.3.1.9 Ved bruk av sikkerhetsutstyr iht. krav i pkt. 5.11 skal det ikke være mulig for selvgående personløftere å overskride følgende kjørehastigheter med bemannet arbeidsplattform, når arbeidsplattformen ikke er i transportposisjon og som er av type 2 eller 3:

a) 1,5 m/s for kjøretøymonterte personløftere når den kjøres fra førerhus

b) 3,0 m/s for skinnegående personløftere

c) 0,7 m/s for alle selvgående personløftere av type 2 eller 3.

NS-EN 280: 4.3.1.1: På fotgjengerkontrollerte personløftere og enheter med driftssystem av type 1 skal det være montert en automatisk sikkerhetsinnretning i henhold til 5.11, som hindrer maskinen i å kjøre når arbeidsplattformen ikke står i hvileposisjon.

Hastighetsbegrensninger som begrenser farten på selvdrevne personløftere når plattformen ikke står i hvileposisjon skal være automatiske.

NS-EN 280: 4.3.1.11 Maksimal hastighet for fotgjengerkontrollerte personløftere med arbeidsplattformen i transportposisjon skal ikke overstige 1,7 m/s

NS-EN 280: 4.7.2 På personløftere type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3(fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.), unntatt skinnemontert personløfter, skal det ikke være mulig å bruke kjørekontrollene samtidig med noen andre kontroller når arbeidsplattformen er ute av den nedre kjøreposisjonen og/eller transportposisjon. Dette skal aktiveres med en sikkerhets funksjon i henhold til 4.11

3-09 Bremsefunksjon/Stopptid

Kontroller om liften bremser som den skal, og at disse ikke er for brå og heller ikke for trege. Liften skal kunne stoppe så raskt som kontrollene tillater det framover og bakover i enhver oppløftet stilling med en kombinasjon av påvirkning fra last og kraft. Parkeringsbrems skal ikke kunne løses ut utilsiktet og må kunne holde liften i helling tilsvarende liftens oppgitte stigningsevne.

Bremsemålingene foretas i begge kjøreretninger.

Maskin som har feil på bremsene skal ikke godkjennes.

NS-EN 280: 4.5.1.6 Det skal være montert bremsesystemer for alle driftssystemer. For hevebevegelser skal dette systemet være automatisk låse- eller selvholdende innretning. Bremsesystemet skal kobles inn automatisk når driftssystemet mister krafttilførselen. Bremsesystemet skal sikre at arbeidsplattformen, belastet med 1,1 ganger klassifisert last, kan holdes i en hvilken som helst posisjon og i alle mulige driftsforhold. Utilsiktet utløsing av disse innretningene skal ikke være mulig.

Tilhengerlift: Test bremsene. Dette kan gjøres ved at liften slepes etter bilen og man bremser fra en hastighet på ca. 40 km/t. Svake og/eller skjeve bremser trenger justering. Dersom maskinen slår med bremsen under oppbremsing, er trolig demperen defekt eller bremsene feil justert. Parkeringsbremsen bør kontrolleres når maskinen står i bakke både forover og bakover. Bremsen skal holde maskinen i maksimalt 18 % helning. Dersom de ikke holder, må de justeres eller bremsebåndene skiftes. Båndene skal normalt skiftes når det er under 2mm igjen av bremsebelegget.

NS-EN 280: 4.3.1.10 Personløftere som kjører i den ovenfor nevnte maksimale hastighet i den maksimalt tillatte stigning angitt av produsenten, skal være mulig å stanse på en strekning ikke større en beskrevet i fig. 10. Denne figuren er basert på en gjennomsnittlig akselerasjon på 0,5 m/s2.    

NS-EN 280: 5.1.4.2.2.3 Bremse test

Personløftere av type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.) skal kunne stoppes så raskt som kontrollene tillater i både fremover og bakover retning med plattformen i alle mulige posisjoner, og med en kombinasjon av helning, laster og krefter som til sammen forårsaker situasjoner med liten stabilitet og, dersom forskjellige kjørehastigheter er tillatt for ulike høyder, i hver av disse høydene med maks tillatt hastighet for hver høyde.

 Ved disse testene er det ikke nødvendig å simulere effekten av maks tillatt vindhastighet.

 Ved testene ovenfor skal personløfteren ikke velte, og stopplengden skal være sammenfallende med tabellen over.

Forskrift om maskiner vedlegg 1 pkt. 3.3.3:

Motordrevne maskiner skal ha driftsbremseanlegg. Dersom svikt i driftsbremseanlegget eller i energitilførselen som aktiverer bremseanlegget kan føre til en farlig tilstand, skal maskinen ha nødbremseanlegg. Nødbremseanlegget skal ha helt uavhengige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger som gjør det mulig å sette ned maskinens hastighet og stanse den.
Motordrevne maskiner skal ha parkeringsbremseanlegg dersom det er nødvendig av sikkerhetshensyn. Parkeringsbremsen skal holde en stillestående maskin ubevegelig. Dersom et av anleggene som er nevnt i andre ledd virker rent mekanisk, kan det brukes som parkeringsbremseanlegg

3-10 Overlastbryter/alarm

Kontroller for løse/manglende deler, sprekker, skader, tæring og rust som hindrer eller gjør bruken av maskinen mer risikofylt. Bolt, foring og låsing av disse kontrolleres for slitasje, uønskede bevegelser, knirking og ulyder, samt feil og mangler.

NS-EN 280. 4.3.1.3 Alle låsesplinter skal være sikret mot at de løsner utilsiktet (f.eks. med låsefjær) og mot at de forsvinner (f.eks. med kjede).

Kontroller at systemet fungerer som det skal i henhold til produsentens anvisninger. Med testvekt hvis produsent krever det.

Kontroller at plombering av justeringsskruer, ventiler, brytere og vektceller som berører løftekapasiteten er intakt.

Dersom plombering mangler kan ikke liften godkjennes.

På bomlifter må man være spesielt oppmerksom på justeringsskruer og smørepunkter rundt innfestning av vektceller/vektbegrensning. Dette grunnet bevegelsesfriheten til vektcellene.

NS-EN 280: 4.4.1.2 Lastkontrollsystemet

4.4.1.2.1 Generelt

Lastkontrollsystemet er et sikkerhetsutstyr som skal tilfredsstille kravene beskrevet i 4.11

Det skal aktiveres når følgende tilstand har intruffet:

 • Når plattformens last har oversteget 100% og før 120% av tillatt last er oppnådd.
 • Når plattformen ikke er i bevegelse (Oversatt fra ‘is stasjonary’) (unntatt gruppe A (vertikallifter/sakselifter) type 1 (fremdrift kan bare skje med personløfteren i transportstilling.))
 • For gruppe A (vertikallifter/sakselifter) type 2 (fremdrift med hevet kurv/plattform kan bare skje fra en betjeningsstasjon på understell.) og 3 (fremdrift kan bare skje med hevet kurv/plattform fra en betjeningsstasjon i kurv/plattform.) når personløfteren er hevet fra nedre transportposisjon eller posisjon for å gå om bord i kurv (Oversatt fra: ‘lowered travel position og access position’)
 • For gruppe A (vertikallifter/sakselifter) type 1 (fremdrift kan bare skje med personløfteren i transportstilling.) kun når bevegelse starter ut fra nedre posisjon for å gå om bord i kurv. Det er tillatt å ta hensyn til demping av føleelementet for å tolerere dynamiske effekter av bevegelsen i strukturen

4.4.1.2.2 Aktivering av lastkontrollsystemet.

Når overlastvarslet er aktivert skal

 • Det gi et visuelt varsel  og et akustisk signal i henhold til EN 61310-1:2008 på begge kontrollposisjoner.
 • Hindre bevegelse av personløfteren.

4.4.1.2.3 Overstyring av lastkontrollsystemet

Når lastkontrollsystemet er aktivert skal muligheter til å overstyre lastkontrollsystemet være tilgjengelige. Disse skal tilfredsstille krav gitt i 4.7.9.

I EN-280: 2015 (Erstattet i 2022) sto det at:

varselet skal bestå av blinkende rødt lys ved den forhåndsvalgte styrestasjon, sammen med et akustisk varsel hørbart fra hver styrestasjon aktiveres. Det blinkende lyset skal fortsette å blinke så lenge overlasten vedvarer og den akustiske alarmen skal lyde i en periode på minst 5 sek. som gjentas hvert minutt.

 c) Dersom lastkontrollsystemet blir aktivert mens arbeidsplattformen er stasjonær, skal det forhindre alle normale bevegelser av arbeidsplattformen. Normal bevegelser kan kun fortsettes dersom overlasten fjernes.

For personløftere av gruppe A (vertikallifter/sakselifter) type, (Vertikale lifter/sakseplattformer) er det tillatt at lastkontrollsystemet kun er effektivt når den forlengede strukturen (saksen) heves fra laveste posisjon. I dette tilfellet skal overlasttesten som er beskrevet i 5.1.4.3 benytte 150 % av tillatt last.

For personløftere av gruppe A (vertikallifter/sakselifter) trenger ikke lastsensorsystemet å bli aktivert før arbeidsplattformen er hevet mer enn 1 m eller 10 % av løftehøyden avhengig av hva som er størst over laveste posisjon. Dersom en overlasttilstand er oppstått på eller over denne høyden, skal videre heving bli forhindret.

Lastkontrollsystemet.

NS-EN 280: 4.4.1.5 + 5.4.1.6 Personløftere for inntil 2 personer kan slippe overlastsystem hvis de oppfyller ‘forbedrede overlastkrav’ og ‘forbedret stabilitetskrav’.

For å oppfylle krav til ‘forbedret overlast’ og ‘forbedret stabilitetskrav’ må personløfteren være designet i henhold til følgende kriterier:

Utvendige dimensjoner for arbeidsplattformen inkludert enhver forlengelse av horisontal seksjon skal:

For 1 person:

Gi en grunnflate på ikke mer enn 0,6m2 med ingen sider lengre enn 0,85m.

For 2 personer:

Gi en grunnflate på ikke mer enn 1m2 med ingen sider lengre enn 1,4m.

Overlast test (hos produsent) beskrevet i 5.1.4.3 skal da utføres med 150% av tillat last.

Statisk test (hos produsent) beskrevet i 5.1.4.2.1 skal, i stedet for 1,5 ganger nominell last, utføres med en kalkulasjon av test last(er) …

NS-EN 280; 4.4.1.7 Variabelt arbeidsområde ved manuelt valg av mer enn en tillatt makslast.

Personløftere med mer enn en tillatt makslast og mer enn en tillatt arbeidsradius skal ha en indikator for de valgte kombinasjonene. Denne indikatoren skal være synlig på arbeidsplattformen. Indikator kan f.eks. være en fysisk endring av arbeidsplattformens utlegg i forhold til konfigurasjon som påvirker maks tillatt arbeidslast.

Indikator et ikke nødvendig på personløftere hvor arbeidsområdet er begrenset av et momentfølende system.

Valg av ny konfigurasjon skal kun være mulig dersom arbeidsplattformen er i et tillatt arbeidsområde for den nye valgte makslast.

NS-EN 280: 4.4.1.8 Variabelt tillatt arbeidsområde med en klassifisert last.

På personløftere med en klassifisert last og variabelt tillat arbeidsområde (f.eks. personløftere med variable stabilisatorposisjoner) er manuelt valg akseptert. I så tilfelle skal valget bare kunne gjøres med den utfellbare strukturen i transportposisjon.

Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 4.2.2 (Sikring mot overlast) + 6.1.2 (Sikring mot overlast for maskiner som drives med annen energi enn menneskelig muskelkraft)

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.