Før du bruker en personløfter er det viktig å fullføre disse fem viktige tingene:

 1. En arbeidsplassinspeksjon
 2. En inspeksjon før start
 3. En inspeksjon av arbeidsområdet
 4. Funksjonstester
 5. Fullføre service- og vedlikeholdsoppgaver

Nedenfor er litt mer informasjon om hver av disse oppgavene. Ytterligere detaljer finner du i maskinens brukerveiledning.

#1: Arbeidsplassinspeksjon

Før og under drift må brukeren ta forholdsregler for å unngå alle farer i arbeidsområdet. Dette inkluderer en sjekk av arbeidsområdet for overliggende farer, slik som elektriske ledninger, brokraner og andre potensielle overliggende hindringer.

Sjekk underlaget for hull, kollosjonsfare, fare for fallende gjenstander, hindringer, rusk, skjulte hull og andre potensielle farer.

Sørg også for at bakkeforholdene er tilstrekkelige til å understøtte maksimal dekkbelastning (angitt på dekkbelastningsmerkene på maskinens chassis, ved siden av hvert hjul). Det er viktig å ikke arbeide på underlag som ikke er tilstrekkelig solide.

Til slutt, sjekk arbeidsområdet for farlige steder. Maskinen skal ikke brukes i farlige miljøer, med mindre den er godkjent av JLG for dette formålet.

#2: Inspeksjon før start

Før du starter personløfteren bør det utføres en inspeksjon av maskinen før start for å sikre at maskinen er sikker å bruke. Det vil også bidra til å avdekke eventuelle avvik med maskinen som indikerer at vedlikehold er nødvendig – å fange opp små problemer tidlig før de resulterer i nedetid og dyre reparasjoner.

Denne typen inspeksjon inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende elementer:

 • Renslighet – Sjekk alle overflater for lekkasje, rusk, oljer og/eller fremmedlegemer
 • Struktur – Inspiser maskinens struktur for bulker, skader, sveiser eller grunnmetallsprekker, samt eventuelle andre avvik
 • Plattformens port – Kontroller at porten lukkes ordentlig
 • Dekaler og plakater – Sjekk alt for renslighet og lesbarhet, sørg for at ingen mangler. Rengjør eller skift ut etter behov
 • Brukermanual – Sørg for at brukermanualen er tilstede i oppbevaringsbeholderen
 • Batteri – Lad etter behov
 • Drivstoff – Fyll på riktig drivstoff etter behov
 • Motorolje – Kontroller at oljenivået er ved Full-merket på peilepinnen
 • Hydraulikkolje – Kontroller hydraulikkoljenivået, fyll på etter behov
 • Rundgående inspeksjon – Utfør som instruert i maskinens brukerveiledning
 • Funksjonskontroll – Etter inspeksjonen som går rundt, utfør som beskrevet i brukerveiledningen

En inspeksjon før start bør også inkludere en sjekk for å sikre at alle sikkerhetsinnretninger fungerer som de skal, samt om noen av maskinens komponenter er endret. Det er viktig på dette tidspunktet å verifisere at eventuelle endringer på maskinen er godkjent av produsent.

Hvis maskinen er utstyrt med tilbehør og/eller tilleggsutstyr, vennligst se maskinens brukerveiledning, eller se på tilbehøret som er installert på maskinen, for spesifikke inspeksjons-, drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.

#3: Gå-rundt inspeksjon

Personløftere blir mye brukt gjennom arbeidsuken, og ting skjer – deler blir skadet, sprukket eller utslitt. Disse avvikene kan starte i det små, og kanskje ikke engang være merkbare med det første, men over tid, ettersom de blir større, kan de påvirke sikker drift av maskinen.
Å ta seg tid hver dag til å gå en 360-graders tur rundt maskinen vil hjelpe til med å finne disse avvikene så snart som mulig.

Rundturen må inkludere en grundig visuell inspeksjon av alle maskinens kritiske komponenter, inkludert (men ikke begrenset til) understellet, motorrommet, elektriske koblinger, saksen eller bom, kontrollsystemer og styrepaneler og så videre, før drift.
En maskins brukerveiledning beskriver hvordan man utfører en skikkelig inspeksjon rundt omkring.

#4: Funksjonstest

Når inspeksjonen er fullført, utfør en funksjonstest på alle maskinens funksjoner for å sikre at de fungerer som de skal. Disse bør gjøres i et område fritt for hindringer over bakken og på bakkenivå.

Funksjonstesten gjøres først av operatøren fra maskinens styrepanel på bakkenivå, deretter fra styrepanel på plattform – se alltid maskinens brukerveiledning for spesifikke tester som skal fullføres.

#5: Fullfør nødvendige service- og vedlikeholdsoppgaver

For sikker bruk av personløfteren bør ikke maskinen brukes før alle inspeksjoner og funksjonstester er utført som spesifisert. Dersom man ikke utfører disse kan utstyrseiere og -operatører lett overse noen åpenbare eller til og med alvorlige maskinproblemer.

Hvis maskinen under noen av disse inspeksjonene eller funksjonstestene ikke fungerer som den skal, bør den slås av umiddelbart og feil rapporteres til riktig vedlikeholdspersonell.
Personløfteren skal ikke brukes før maskinen er erklært sikker i bruk. Det betyr at all service og alt vedlikehold som kreves bør utføres, i henhold til maskinens service- og vedlikeholdshåndbok, før maskinen tas i bruk igjen.

Brukerveiledningen

Personløfteren er konstruert etter krav nedfelt i standarder og produsenten angir anbefalte bruksområder. Det betyr at personløfteren i utgangspunktet er godkjent som et sikkert arbeidsredskap. Likevel er det opp til deg å følge produsentens anvisninger, slik at personløfteren også blir sikker i bruk.

Arbeidsutstyr skal installeres, plasseres og brukes på en slik måte at det gir full trygghet både for arbeidstakerne som bruker arbeidsutstyret og andre arbeidstakere.

På enhver personløfter skal det være en brukerveiledning. Brukerveiledningene kan variere i utforming. Den skal være på norsk og gi brukeren de nødvendige opplysninger angående tekniske spesifikasjoner, forflytning, oppstilling og bruk, samt nød prosedyrer på den aktuelle personløfteren. Instruksjonen må være enkel å forstå og bruke.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler; krever at arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.

NB!     Brukerveiledningen skal brukes, ikke bare oppbevares

Kontroll av personløfteren før bruk

! Du vet ikke hvem som har brukt personløfteren før deg.

! Du vet ikke hva vedkommende har brukt personløfteren til.

! Du vet ikke hvor personløfteren er brukt.

….derfor vet du ikke om den er skadet.

Maskinforskriften Vedlegg 1.7.1 krever at opplysninger og advarsler på maskinen helst skal bestå av lett forståelige symboler eller piktogrammer. Alle skriftlige eller verbale opplysninger og advarsler skal være formulert på det eller de EØS-språk som snakkes i landet der maskinen blir omsatt eller tatt i bruk, og det skal på anmodning følge med en versjon på et hvilket som helst av de offisielle språk som operatørene normalt forstår.

De opplysningene som er nødvendige for å betjene en maskin, skal være entydige og lett forståelige. De må ikke være så omfattende at det blir en belastning for operatøren.

Maskinforskriften Vedlegg 1.7.2 krever at produsenten skal sørge for å utarbeide og utstyre maskinen med advarsler, herunder varslingsinnretninger, når det til tross for de tiltak som er truffet, for å oppnå sikker konstruksjon, vernetiltak, samt ytterligere forebyggende tiltak, fortsatt er risiko til stede.

Maskinforskriften Vedlegg 1.7.3 krever at maskinen skal ha en varig og tydelig merking (maskinskilt) som inneholder:

 • Produsent (navn og fabrikat)
 • Typebetegnelse
 • Serienummer
 • Produksjonsår
 • Maksimal belastning i kuv/plattform
 • CE merking

CE Merking

CE-merket er det synlige beviset på at en maskin oppfyller kravene fastsatt i Maskinforskriftene som er harmonisert i EU.

CE-merking er myndighetspålagt. Maskinen skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

CE-merket er et bevis på at alle krav som stilles til maskinen er oppfylt. Produsenten eller produsentens representant har ansvar for at maskinen oppfyller kravene i maskinforskriften.

Alle personløftere, solgt etter 1998 skal være produsert etter NS EN280, være CE-merket og levert med samsvarserklæring som bekrefter dette. Dersom maskinen ikke oppfyller kravene i Maskinforskriften, skal maskinen tas ut av drift.

Er du i tvil om maskinen har falske merker eller papirer, ta kontakt med merkevareimportøren!


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.