Hver gang personløfteren skal tas i bruk bør man minst sjekke at følgende er i orden:

 • Er det tegn til skader, løse deler eller lekkasjer?
 • Er rekkverk korrekt montert, skadefritt og port lukket?
 • Virker nødsenkningssystemet og kan medhjelper på bakken betjene dette?
 • Er medhjelper på bakken tilgjengelig under hele jobben dersom en nødsituasjon oppstår?
 • Er underlaget stabilt og tåler belastningen av maskinen?
 • Er betjeningssymbolene, varselmerking og brukerveiledninger til stede?
 • Er personløfteren rengjort?
 • Er det fremmedlegemer på/i personløfteren som må fjernes?
 • Kontroller spesielt bremser og hydraulisk fremtrekk. En bremsesvikt kan få alvorlige konsekvenser.
 • Test alle tilgjengelige funksjoner fra bakkenivå. Kjør maskinen helt til topps før bruk, for å kontrollere at alle bevegelser fungerer i alle posisjoner.

Personløfteren er konstruert etter krav nedfelt i standarder og produsenten angir anbefalte bruksområder. Det betyr at personløfteren i utgangspunktet er godkjent som et sikkert arbeidsredskap. Likevel er det opp til deg å følge produsentens anvisninger, slik at personløfteren også blir sikker i bruk.

Arbeidsutstyr skal installeres, plasseres og brukes på en slik måte at det gir full trygghet både for arbeidstakerne som bruker arbeidsutstyret og andre arbeidstakere.

På enhver personløfter skal det være en brukerveiledning. Brukerveiledningene kan variere i utforming. Den skal være på norsk og gi brukeren de nødvendige opplysninger angående tekniske spesifikasjoner, forflytning, oppstilling og bruk, samt nød prosedyrer på den aktuelle personløfteren. Instruksjonen må være enkel å forstå og bruke.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) §2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler; krever at arbeidsutstyr skal plasseres og oppstilles slik i forhold til omgivelsene at utførelse av arbeid, samt bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse.

NB!     Brukerveiledningen skal brukes, ikke bare oppbevares

Kontroll av personløfteren før bruk

! Du vet ikke hvem som har brukt personløfteren før deg.

! Du vet ikke hva vedkommende har brukt personløfteren til.

! Du vet ikke hvor personløfteren er brukt.

….derfor vet du ikke om den er skadet.

Maskinforskriften Vedlegg 1.7.1 krever at opplysninger og advarsler på maskinen helst skal bestå av lett forståelige symboler eller piktogrammer. Alle skriftlige eller verbale opplysninger og advarsler skal være formulert på det eller de EØS-språk som snakkes i landet der maskinen blir omsatt eller tatt i bruk, og det skal på anmodning følge med en versjon på et hvilket som helst av de offisielle språk som operatørene normalt forstår.

De opplysningene som er nødvendige for å betjene en maskin, skal være entydige og lett forståelige. De må ikke være så omfattende at det blir en belastning for operatøren.

Maskinforskriften Vedlegg 1.7.2 krever at produsenten skal sørge for å utarbeide og utstyre maskinen med advarsler, herunder varslingsinnretninger, når det til tross for de tiltak som er truffet, for å oppnå sikker konstruksjon, vernetiltak, samt ytterligere forebyggende tiltak, fortsatt er risiko til stede.

Maskinforskriften Vedlegg 1.7.3 krever at maskinen skal ha en varig og tydelig merking (maskinskilt) som inneholder:

 • Produsent (navn og fabrikat)
 • Typebetegnelse
 • Serienummer
 • Produksjonsår
 • Maksimal belastning i kuv/plattform
 • CE merking

CE Merking

CE-merket er det synlige beviset på at en maskin oppfyller kravene fastsatt i Maskinforskriftene som er harmonisert i EU.

CE-merking er myndighetspålagt. Maskinen skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

CE-merket er et bevis på at alle krav som stilles til maskinen er oppfylt. Produsenten eller produsentens representant har ansvar for at maskinen oppfyller kravene i maskinforskriften.

Alle personløftere, solgt etter 1998 skal være produsert etter NS EN280, være CE-merket og levert med samsvarserklæring som bekrefter dette. Dersom maskinen ikke oppfyller kravene i Maskinforskriften, skal maskinen tas ut av drift.

Er du i tvil om maskinen har falske merker eller papirer, ta kontakt med merkevareimportøren!


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.