Servicemeldinger fra produsent

Når produsent ser behov for endringer eller oppdateringer av personløftere som er levert i markedet, sender de gjerne ut servicemeldinger til eiere av maskinene. Produsent er da avhengig av å vite hvem som eier maskinene. Siden det ikke finnes noe obligatorisk register over personløftere, er leverandøren prisgitt den informasjonen man Les mer…

Endringer på personlfter

Å utføre vesentlige endringer på en personløfter medfører ansvar for den som utfører endringen. Vesentlige endringer En ombygging som eieren foretar, etter at maskinen er levert fra produsenten, kan innebære at eieren selv blir produsent som første gang «setter i omsetning» (jfr. Maskinforskriften §2 h). Maskinforskriften gjelder altså for maskiner som Les mer…

Årlig sakkyndig kontroll

Personløftere er underlagt regler for sakkyndig kontroll. Sakkyndig kontroll skal utføres av en person som er godkjent som kontrollør og er ansatt i et firma som er godkjent som sakkyndig virksomhet. Dette firmaet skal igjen godkjennes av et såkalt sertifiseringsorgan, som til slutt er godkjent av arbeidstilsynet. Oversikt over godkjente Les mer…

Vedlikehold

Produsentens anbefaling til vedlikeholds-intervaller er retningsgivende under normal drift. Men behovet for vedlikehold avhenger av: hvor (arbeidsmiljø) personløfteren brukes, hva (bruksområder) personløfteren brukes til og hvor mye (driftstimer) personløfteren blir brukt Personløfteren skal være forsvarlig vedlikeholdt og passet. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Les mer…